#Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §5 PŁATNOŚCI ust. 6  Warunkiem przekazania Grantobiorcy dofinansowania jest:

1) złożenie przez Grantobiorcę do KPAI prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Grantobiorcy kopiami:

a) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;

b) dowodów zapłaty;

c) dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac;

d) zawartych umów lub dokumentów równoważnych;

e) innych dokumentów, potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację przedsięwzięcia.