#Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przyznanie im dotacji na realizację działań badawczo-rozwojowych

Ostatnie aktualności

#Podstawowe założenia

W załączeniu podstawowe założenia dotyczące projektu grantowego Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

wersja 2016 oraz aktualizacja 2017

Załączone pliki:
info_FBiW_VB
info_FBiW_VB_2017

#Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w ramach I naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć, zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 3. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

Wzory załączników od numeru 3 do 5 zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą elektroniczną, jednocześnie znajdą je Państwo również na stronie www.kpai.pl.

5 – Oswiadczenie Grantobiorcy o przretwarzaniu danych
6 Formularz WND VB II zal 1 de minimis
7 Oświadczenie o statusie MŚP

#Dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy w ramach I naboru „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów dotyczących I naboru przedsięwzięć w ramach projektu „Fundusz badan i Wdrożeń – Voucher Badawczy” zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia:

 1. Wzór weksla in blanco
 2. Wzór deklaracji wekslowej.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, Grantobiorca wnosi nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu.

#Ogłoszenie o konkursie

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie zostanie udostępniona przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie

04.09.2017 pod adresem: www.wnioski.kpai.pl udostępniono elektroniczną aplikację do wypełniania wniosków o dofinansowanie

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CELE

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

 

 

PRZEDMIOT WSPARCIA

Wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP[1] prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych[2].

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca tylko jednego przedsięwzięcia. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, rozpatrywaniu podlegał będzie jedynie pierwszy wniosek złożony w terminie naboru (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

ALOKACJA

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi 16 000 000,00 PLN.

Przewiduje się, zachowanie wyodrębnionej z alokacji kwoty w wysokości 800 000,00 PLN jako rezerwy na procedurę odwoławczą.

 

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna intensywność pomocy wynosi[3] nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW – VB.

Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN

 

CHARAKTER KONKURSU

Nabór ma charakter zamknięty.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.

Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersje papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:

a)    biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;

b)   biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;

c)    biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;

d)   biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz;

Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.

Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego nadania. 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:

1) Ze strony KPAI:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028, email: h.tomaszewski@kpai.pl;

2) Ze strony PPiK:

Lech Światły, tel. 661 528 009, email: swiatly@pracodawcy.info.pl;

Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626, email: prazuch@pracodawcy.info.pl;

3) Ze strony IPH:

Ilona Zduńska, tel. 56/658 62 90, email: zdunska@iph.torun.pl;

Agnieszka Kwiatkowska, tel. 885 230 843, e-mail: kwiatkowska@iph.torun.pl;

4) Ze strony PTE:

Magdalena Kruk, tel. 511 140 227, email: kruk@pte.bydgoszcz.pl;

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62, email: kahlau@pte.bydgoszcz.pl.

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: vb@kpai.pl.


[1] Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014.

[2] Zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

[3] Szczegółowe zasady dotyczące intensywności pomocy w ramach FBiW-VB reguluje: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Załączone pliki:
ogłoszenie_o_konkursie_[zip]_KOMPLET_VB
ogłoszenie_o_konkursie_VB
regulamin_VB
zal_1_kryteria_formalne_VB
zal_2_kryteria_merytoryczne_VB
zal_3_wydatki_kwalifikowalne_VB
zal_4_procedura_oceny_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_pomoc_publiczna_VB
zal_5_formularz_WND_instrukcja_VB
zal_5_formularz_WND_oświadczenie_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_VB
zal_5_formularz_WND_wskaźniki_VB
zal_6_wzór_umowy_grantowej_VB
zal_7_Oświadczenie o statusie MŚP

#Kontakt VB

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

vb@kpai.pl

tel. +48 56 661 17 11

 

– 

Kontakt do Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028, email: h.tomaszewski@kpai.pl

Kontakt do Partnerów:

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Lech Światły – tel. 661 528 009, e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl

Grażyna Prażuch – tel. 605 900 626, e-mail: prazuch@pracodawcy.info.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ilona Zduńska, tel. 885 230 841, e-mail: zdunska@iphtorun.pl

Agnieszka Kwiatkowska, tel. 885 230 843, e-mail: kwiatkowska@iph.torun.pl

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Magdalena Kruk – tel. 511 140 227, e-mail: kruk@pte.bydgoszcz.pl

Agnieszka Kahlau – tel. 52/322 90 62, e-mail: kahlau@pte.bydgoszcz.pl.

#Spotkania informacyjne VB

W ramach prowadzonej polityki bezpośredniej komunikacji w załączniku publikujemy harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Załączone pliki:
harmonogram_spotkan

#Informacja projektowa VB

Tytuł projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

 • Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z. o. o. (Lider projektu);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy (Partner projektu);
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (Partner projektu);
 • „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Partner projektu).

 

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone będą działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Planowane jest objęcie projektem minimum 300 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 30 799 597,35 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu, tj. 26 179 657,74 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#FAQ VB – pytania i odpowiedzi

FAQ VB – pytania i odpowiedzi w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: vb@kpai.pl

Zapraszamy również do korzystania z kontaktów roboczych z pracownikami obsługującymi projekt FBiW-VB.

w zakładce kontakt: http://kpai.pl/kontakt

Otrzymacie Państwo konkretną informację w zakresie dokumentacji konkursowej, terminu naboru, instrukcji wypełniania wniosku czy innych niezbędnych zagadnień, które pomogą Państwu w przygotowaniu i złożeniu dokumentów w odpowiedzi na konkurs FBiW-VB

Jednocześnie przypominamy, że przedstawione informacje nie stanowią wykładni prawa ani Regulaminu FBiW-VB, i nie stanowią oceny przedsięwzięć oraz opracowywane są w oparciu o bieżące przepisy prawa i inne dokumenty związanych z konkursem

————————————————————————————-

CZY MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UZYSKAĆ GRANT PLANUJĄC WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH (BADAŃ LABORATORYJNYCH)  W JEDNOSTCE NAUKOWO-BADAWCZEJ POD KĄTEM WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO (INNOWACYJNEGO) PRODUKTU I UZYSKANIA CERTYFIKACJI?

 

CZY W RAMACH PROJEKTU „FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY” MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ O WYKONANIE BADAŃ W CERTYFIKOWANYCH JEDNOSTKACH BADAWCZYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI FOLII SPOŻYWCZEJ?

 

Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem wsparcia jest:

Wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych na zasadzie pełnej konkurencyjności.

Przy czym:

Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zasadniczo prace B+R dzielimy na:

1. Prace rozwojowe (eksperymentalne prace rozwojowe) – zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

2. Badania przemysłowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3. Badania podstawowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia czy wykorzystania badań podstawowych nie mogą być objęte przedmiotem dofinansowania w ramach FBiW-VB.

Wsparcie dotyczy zakupu przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych na zasadzie pełnej konkurencyjności.

Jednostka naukowa – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

Planowane przez Państwa działania muszą spełniać powyższe warunki.

Należy również pamiętać, iż przedsięwzięcie musi zakładać komercjalizację wyników prac B+R –wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

 

CZYM SĄ EFEKTY WPROWADZANE ? CZYM JEST „WPROWADZANIE”? CZY CHODZI O TO, IŻ FIRMA MA KOMERCJALIZOWAĆ PRODUKT LUB USŁUGĘ WYŁĄCZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA K-P, CZY KOMERCJALIZUJĄC W CAŁEJ POLSCE NADAL JEJ ODDZIAŁ LUB SIEDZIBA MA BYĆ W WOJEWÓDZTWIE K-P?

Poprzez Komercjalizację wyników prac B+R, zgodnie z zapisami regulaminu należy rozumieć wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Z kolei niezbędne jest, aby uzyskane wyniki/efekty/produkty przedsięwzięcia były wprowadzone/uzyskane na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Oznacza to, że komercjalizacja powinna zostać przeprowadzona na terenie naszego województwa.

Niemniej wprowadzenie wyników realizacji przedsięwzięcia na terytorium województwa nie oznacza obszaru na jakim Wnioskodawca planuje sprzedawać swój produkt/technologię/usługę.

Ponadto zapotrzebowanie rynkowe na produkt czy usługę stanowi kryterium punktowane podczas oceny przedsięwzięcia (kryterium 2.1). Dodatkowe punkty można uzyskać, jeżeli zidentyfikowane zapotrzebowanie na wynik przedsięwzięcia będzie się plasować w skali krajowej czy międzynarodowej.

JEŚLI CHODZI EWENTUALNIE O WPROWADZANIE REZULTATÓW WYŁĄCZNIE W WK-P, JAK MA SIĘ TA ZASADA WOBEC INNEGO POSTULATU O INNOWACJI NA SKALĘ ŚWIATOWĄ ORAZ PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP?

Rezultaty przedsięwzięcia muszą być wprowadzone w województwie kujawsko-pomorskim, tzn. w przedsiębiorstwie, które ma siedzibę w WK-P lub oddziale przedsiębiorstwa znajdującym się na terenie WK-P. Natomiast skala innowacyjności odnosi się do powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia wyrobu, usługi lub procesu produkcji. W związku z powyższym, nic nie stoi na przeszkodzie żeby przedsiębiorstwo z WK-P, w wyniku realizacji projektu, produkowało wyrób będący nowością w skali światowej i sprzedawała go na rynku światowym.

OD CZEGO ZALEŻY ZGODA NA ZMIANY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA? JAKIE ZMIANY SĄ DOPUSZCZALNE?

Niniejszy konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia badawcze. W związku ze specyfiką tego typu przedsięwzięć, związanych z dużym ryzykiem ich realizacji, uwarunkowanym uzyskanymi wynikami badań, przewidujemy, że przedsięwzięcia takie mogą ulec zmianom. Zmiany te jednak nie mogą wpływać na modyfikacje celów realizacji przedsięwzięcia oraz jego wyników. Zasadność i celowość zmiany jest oceniana indywidualnie dla każdego przypadku

CZY WYSOKOŚĆ WSPARCIA ZALEŻY OD JESZCZE JAKICHŚ KRYTERIÓW OPRÓCZ TYCH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z 21 LIPCA 2015 (POMOC NA BADANIA) I 19 MARCA 2015 R. (DE MINIMIS) ?

W załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu podano kryteria dotyczące wysokości wsparcia. Maksymalna wysokość wsparcia zależy od wyboru przez Wnioskodawcę schematu pomocy tzn. czy wsparcie ma zostać udzielone w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

CZY NALEŻY ROZUMIEĆ, IŻ W PRZYPADKU PRAC ROZWOJOWYCH ROZPOWSZECHNIANYCH NA KONFERENCJI W PRZYPADKU MIKROPRZEDSIĘBIOSRTSWA POMOC MAX. OSIĄGNIE WARTOŚĆ 60% PO ODPOWIEDNIM TEGO UZASADNIENIU?

W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który skorzysta ze wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 to w przypadku prac rozwojowych może otrzymać dofinansowanie o maksymalnej wartości 60 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku, gdy wyniki przedsięwzięcia będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego (45% wynikające z rozporządzenia dla mikro i małych przedsiębiorstw + 15 % premii za rozpowszechnienie wyników badań).

CZYM JEST ZMIANA ELEMENTU WLASNOŚCI INFRASTRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRA DEFINIUJE BRAK ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Trwałość przedsięwzięcia – zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego – należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Mając na uwadze powyższe, komercjalizacja wyników prac B+R, do której zobowiązany jest grantobiorca, może nastąpić poprzez wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub poprzez udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Natomiast zmiana własności efektów projektu na innych zasadach niż opisane powyżej, w szczególności sprzedaż wyników niemająca na celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, oznacza naruszenie zasad trwałości.

WSKAŹNIKI NALEŻY OKREŚLAĆ INDYWIDUALNIE ORAZ STOSOWAĆ TE OBLIGATORYJNE Z ZAŁ. 1 DO INSTRUKCJI KONKURSU. JEDNAK DOTYCZĄ ONE (NIEKTÓRE Z ZAŁ.1) JAKBY ORGANIZATORA PROGRAMU WSPARCIA, A NIE SAMEGO GRANTOBIORCY. JAK SIĘ MA NP. LICZBA PRZESIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE DO DZIAŁALNOŚCI SAMEGO MŚP WYSTĘPUJĄCEGO W ROLI GRANTOBIORCY? JAKIE SĄ WOBEC TEGO SUGEROWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE PRODUKTU/REZULTATÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA LICZBA BADAŃ B+R, LICZBA PROTOTYPÓW, CHARAKTERYSTYKI KOMERCJALIZACJI PRODUKTU (?), LICZBA PUBLIKACJI BADAŃ, ETC.?

Wnioskodawca ma obowiązek wybrać z listy wskaźników wszystkie wskaźniki obligatoryjne (bezwarunkowo) oraz wszystkie pozostałe wskaźniki odpowiadające przedsięwzięciu. Wszystkie wskaźniki dotyczą przedsięwzięcia i efektów jego realizacji (produktów, rezultatów i miejsc pracy).

KIEDY NALEŻY WSKAZAĆ, IŻ „WSKAŹNIK MIEJSC PRACY” NIE DOTYCZY DANEGO WNIOSKUJĄCEGO? W KRYTERIACH OCENY NIE PISZĘ SIĘ JEDNOZNACZNIE, IŻ NP. BRAK POWSTANIA MIEJSC PRACY JEST TRAKTOWANY JAKO NIESPEŁNIENIE WARUNKU KONIECZNEGO, LUB NIE OBNIŻA ON PUNKTÓW ZA PRZYGOTOWANY WNIOSEK. CZY TAK JEST / BĘDZIE FAKTYCZNIE ?

Wnioskodawca ma obowiązek wybrać z listy wskaźników wszystkie wskaźniki obligatoryjne (bezwarunkowo) oraz wszystkie pozostałe wskaźniki odpowiadające przedsięwzięciu. Wszystkie wskaźniki dotyczą przedsięwzięcia i efektów jego realizacji (produktów, rezultatów i miejsc pracy).

Zaznaczenie opcji „0,00” w odniesieniu do wskaźnika miejsc pracy powinno następować w sytuacji, w której przedsiębiorca nie przewiduje utworzenia nowych miejsc pracy jako bezpośredniego efektu realizacji przedsięwzięcia. „Wskaźnik miejsc pracy” nie stanowi kryterium dostępowego ani kryterium punktowanego.

CZY CHODZI WYŁĄCZNIE O WSPÓŁPRACĘ Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI, CZY OGÓLNĄ WSPÓŁPRACĘ PODJĘTĄ W CELU ROZWOJU B+R W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY ? CZY TRZEBA JĄ DOKUMENTOWAĆ DZIEŁEM, CZY WYSTARCZY LIST INTENCYJNY PODPISANY I OKREŚLAJĄCY PEWNE STANDARDY I CEL WSPÓŁPRACY?

Zgodnie z definicją kryterium 2.4 na etapie oceny merytorycznej wnioskodawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli w okresie nie wcześniej niż od 01.01.2014 roku, nie później niż do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie rozpoczął lub kontynuował współpracę w zakresie prowadzenia prac B+R, wdrażania wyników prac B+R, infrastruktury B+R, transferu technologii, komercjalizacji, itd. na podstawie zawartej umowy, listu intencyjnego, faktury, porozumienia, itd. z innym niezależnym podmiotem tj. przedsiębiorstwem niezależnym, Instytucją Otoczenia Biznesu, Jednostką Naukową, organizacją pozarządową, itd.; z wyłączeniem Lidera oraz Partnerów projektu FBiW-VB.

CZY B+R MOŻNA REALIZOWAĆ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ NAUKOWE? BO B+R JEST TO DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA OBEJMUJĄCA PRACE ROZWOJOWE, LECZ JEDNAK DEFINIOWANA W ROZPORZĄDZENIU O FINANSOWANIU NAUKI, CZYLI DOTYCZĄCE JEDNOSTEK NAUKOWYCH. JAK TO ROZUMIEĆ?

Zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych może być dokonywany wyłącznie w jednostkach naukowych.

Jednostka naukowa – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

WYSTĘPUJE ROZBIEŻNOŚĆ MIEDZY INSTRUKCJĄ 8.2.3 A UMOWĄ O GRANT § 10 UST.6, KTÓRA KONKRETNIE MIMO KWOTY ZAMÓWIEŃ NA POZIOMIE 20-50 TYS. ZŁ NETTO WYMAGA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH (MIN.3), A NIE TYLKO ROZEZNANIA RYNKU. CZYLI NALEŻY JEDNOZNACZNIE STWIERDZIĆ, IŻ KAŻDE ZAMÓWIENIE WYMAGA PRZEPROWADZANIA PROCEDURY ZAPYTAŃ OFERTOWYCH, ALE W RÓŻNYCH STANDARDACH ZALEŻNIE OD KWOTY ZAMÓWIENIA ?

Zarówno w Instrukcji pkt. B.2.3 jaki i w Umowie o grant § 10 ust.6 wskazano, że wymagane jest rozeznanie rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Jednakże w umowie w sposób bardziej szczegółowy wskazano jak wygląda procedura rozeznania rynku. Procedura rozeznania rynku, jak i zasada konkurencyjności wymaga wysłania zapytań ofertowych, ale warunki realizacji tych procedur różnią się zakresem koniecznych do wykonania działań. Należy podkreślić, że każde zamówienie powyżej 20 000 zł netto wymaga przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ O KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NIE MÓWIĄ W PUNKCIE 6.5.1. O ZASADACH ROZEZNANIA RYNKU (CZYM TO JEST) A O OGÓLNYCH WARUNKACH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. STĄD JAK PRZEPROWADZIĆ TAKIE ROZEZNANIE ?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 oraz zaktualizowane z dnia 19 lipca 2017 r. definiują zasady przeprowadzania rozeznania rynku w pkt. 6.5.1.

CO W PRZYPADKU ZLECENIA KILKU CZYNNOŚCI KILKU RÓŻNYM JEDNOSTKOM NAUKOWYM PONIŻEJ 20 TYS. NETTO O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA POW. 20 TYS ZŁ NETTO LUB POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ NETTO? CZY BRANA POD UWAGĘ JEST ŁĄCZNA SUMA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

NIKT NIE WIE, CZY ISTNIEJĄ TRZEJ (3) POTENCJALNI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZADAŃ SPECJALISTYCZNYCH. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU W ZAPYTANIACH OFERTOWYCH MOGĄ REALNIE NIE WYSTARCZYĆ. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH NALEŻY PRZEŚLEDZIĆ DOŚWIADCZENIE POJEDYNCZYCH PRACOWNIKÓW I TO W DETALACH, ŻEBY MÓC WNIOSKOWAĆ O POTENCJALNYM PRZYGOTOWANIU LUB NIEPRZYGOTOWANIU. CZY KOMISJA OCENIAJĄCA SPOSÓB WYŁONIENIA PRZEZ GRANTOBIORCĘ WYKONAWCÓW, SZCZEGÓLNIE PRZY STWIERDZENIU BRAKU NA RYNKU 3 WYKONAWCÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA, GWARANTUJE SWOIMI KOMPETENCJAMI I ROZEZNANIEM WNIKLIWĄ OCENĘ KTO I CZEMU MA TAKIE PRZYGOTOWANIE? JEDNYM SŁOWEM CZY KOMISJA MA WYSTARCZAJĄCE ROZEZNANIE W PRZYPADKU „SZCZEGÓLNIE SPECJALISTYCZNYCH” ZAMÓWIEŃ I KONCEPCJI PRODUKTÓW/USŁUG? SKŁAD KOMISJI JEST NIEJAWNY I NAWET W PRZYPADKU ODWOŁAŃ DO TRYBU OCENY WNIOSKU I KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA, GRANTOBIORCA NIE MOŻE UZASADNIĆ SWOICH WĄTPLIWOŚCI I ZASTRZEŻEŃ DO TEGO TRYBU I WYDANYCH POSTANOWIEŃ – W PRZYPADKU POSTANOWIEŃ NIEKORZYSTNYCH DLA GRANTOBIORCY.

Wnioskodawca powinien prześledzić informacje nt. potencjalnych Wykonawców i zweryfikować, czy jednostki naukowe do których zostaną wysłane zapytania ofertowe mają potencjał merytoryczny i techniczny do wykonania Przedsięwzięcia. Po stronie Wnioskodawcy leży udowodnienie, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców badań.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca nie ma obowiązku przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy Przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku. Należy jednak podkreślić, że procedura wyboru wykonawcy będzie oceniana na etapie złożenia wniosku o płatność.

JAK WSKAZAĆ LOKALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED PRZEPROWADZENIEM PROCEDURY WYŁANIANIA JEGO WYKONAWCÓW ? LUB CZYM JEST LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA ?

W zależności od tematyki prac B+R (opracowanie innowacji produktowej lub procesowej) jako lokalizację przedsięwzięcia należy podać np. lokalizację zakładu produkcyjnego, biura Wnioskodawcy. Lokalizacją przedsięwzięcia nie jest siedziba wykonawcy.

CZY CHODZI TYLKO O WYMIENIONE (ZRÓWNOWAŻONY RÓZWÓJ, RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN, RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA) CZY O COŚ WIĘCEJ JESZCZE, JAKIEŚ POZOSTAŁE NIE WYMIENIONE W PRZEDMIOTOWYCH MATERIAŁACH KONKURSU?

Zgodnie z par. 5 Regulaminu Wszystkie przedsięwzięcia wspierane w ramach FBiW-VB muszą być zgodne z zasadami równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci oraz zrównoważonego rozwoju. Wszystkie przedsięwzięcia wspierane w ramach FBiW-VB muszą być w pełni zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją kryterium 1.7 na etapie oceny merytorycznej ocenie podlega zgodność przedsięwzięcia z:

– zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,

– zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

– zasadą zrównoważonego rozwoju.

CZY W PRZYPADKU NIEWYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH KONKURSU NR 1 (OBECNEGO), JEST PRZEWIDZIANY KONKURS NR 2 ITD. AŻ DO WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ KPAI Z UE?

W ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy” jest planowany drugi nabór w IV kwartale 2017 roku.

W ramach niniejszego konkursu alokacja na udzielanie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FBiW-VB wynosi 16 milionów złotych.

 

CZY PLANOWANE DO ZAKUPIENIA PRACE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO JEDEN KOSZT, KTÓRY OSTATECZNIE WPISUJE SIĘ DO WNIOSKU W SEKCJA D. KOSZTY I TERMIN REALIZACJI?

W przypadku gdy Wnioskodawca skorzysta ze wsparcia na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 to w sekcji D wniosku (koszty i terminy realizacji) planowane do zakupienia badania mogą być traktowane jako jeden koszt.

W przypadku wyboru dofinansowania w zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 planowane do zakupienia badania mogą być traktowane jako jeden koszt natomiast wymagane jest dodatkowe rozróżnienie zakresów rzeczowych badań przemysłowych i prac rozwojowych

 

CZY PROCENT DOFINANSOWANIA W TAKIM PRZYPADKU TO 80%?

W przypadku gdy Wnioskodawca skorzysta ze wsparcia na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 to w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych może uzyskać dofinansowane o maksymalnej wartości do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku wyboru dofinansowania w zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalną wysokość wsparcia regulują zapisy rozporządzenia.

CZY JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ MOŻNA WYBRAĆ PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU?

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast za rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia należy rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty.

Jeżeli więc czynności, które zamierza przeprowadzić Wnioskodawca, stanowić będą prawne zobowiązanie, nie mogą zostać przeprowadzone przed dniem złożenia wniosku

 

POPROSZĘ O INFORMACJĘ CZY JAKO PRACOWNIK UCZELNI MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O VOUCHER BADAWCZY, KTÓRY Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM BYŁBY REALIZOWANY NA TEJ SAMEJ UCZELNI GDZIE PRACUJĘ ALE NA INNYCH WYDZIAŁACH. TEMATYKA ORAZ ZAKRES BADAŃ NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB ZWIĄZANE Z MOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ NA UCZELNI

Wykonawca musi być wybrany zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne mówią co następuje:

W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych  w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej:

– z w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO,

– wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu  do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

Beneficjent musi przeanalizować czy w myśl w/w Wytycznych zachodzi konflikt interesów pomiędzy nim a potencjalnym wykonawcą.

CZY W RAMACH JEDNEGO GRANTU MOGĄ BYĆ ZLECONE BADANIA NA 2 UCZELNIACH REGIONU LUB NA 2 RÓŻNYCH WYDZIAŁACH TEJ SAMEJ UCZELNI? BADANIA DOTYCZĄ TEGO SAMEGO PRODUKTU/TECHNOLOGII ALE PROWADZONE MAJĄ BYĆ W INNYCH ZAKRESACH

W dokumentacji projektowej nie ma określonego limitu wykonawców w ramach realizacji jednego przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. i zaktualizowanych z dnia 17 lipca 2017 r.  zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

Dodatkowo w ramach opisanej sytuacji należy wsiąść pod uwagę informację , że  Grantobiorcą nie może być przedsiębiorstwo odpryskowe. Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 przedsiębiorstwo odpryskowe to: przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) lub studenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiadające w momencie uzyskania dofinansowania (zawarcia umowy o dofinansowanie projektu) swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  Jeżeli Pana przedsiębiorstwo wpisuje się w powyższa definicję nie może zostać wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu.

 

CZY NA MOMENT ZŁOŻENIA WNIOSKU NALEŻY JUŻ MIEĆ WYBRANĄ OFERTĘ WYKONAWCY BADAŃ?

Regulamin konkursu nie narzuca momentu wyboru wykonawcy badań. Decyduje o tym wnioskodawca.

Należy pamiętać, że planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

CZY WYBÓR WYKONAWCY MUSI BYĆ POPRZEDZONY JAKĄŚ FORMĄ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO?

Zasady udzielania zamówień zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej. Wszelkie zamówienia dokonywane w ramach projektu odbywać się muszą na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

CZY PRAWDĄ JEST, ŻE TERMIN REALIZACJI PROJEKTU TO MAKSYMALNIE 31.07.2018 R.? (TYLKO 6 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE?)

Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach FBiW-VB obejmuje termin od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem, że okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. Okres kwalifikowalności dla każdego przedsięwzięcia będzie określany indywidualnie na podstawie harmonogramu przedsięwzięcia wynikającego z wniosku o dofinansowanie

CZY DO WNIOSKODAWCY NALEŻY WYBÓR W RAMACH JAKIEJ POMOCY BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT (POMOC DE MINIMIS LUB POMOC NA PRACE B+R), CZY JEST JAKIŚ KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OKREŚLONYCH FORM POMOCY PUBLICZNEJ?

Wybór w ramach jakiej pomocy będzie realizowany projekt (pomoc de minimis lub pomoc na prace B+R) należy do wnioskodawcy. Przy ubieganiu się o wsparcie możliwe jest ubieganie się tylko o jeden rodzaj (schemat) pomocy.

Katalog kosztów kwalifikowalnych został szczegółowo określony w dokumentacji konkursowej (załącznik nr 3 do regulaminu)

VB JEST PRZEZNACZONY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEZ JEDNOSTKĘ BADAWCZĄ PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY. ZASTANAWIAMY SIĘ, CZY PO ZAKOŃCZENIU TYCH  BADAŃ, JEDNOSTKA MOŻE WYSTĄPIĆ O PODPISANIE UMOWY PATENTOWEJ, A POTEM UMOWY LICENCYJNEJ, KTÓRA UMOŻLIWIŁABY PROCENTOWY UDZIAŁ ZE SPRZEDAŻY PRODUKTU PRZEZ GRANTOBIORCĘ VB? W REGULAMINIE NIE ZNALAZŁAM TAKICH ZASTRZEŻEŃ, A JEŚLI TAKIE SĄ, TO GDZIE?

CZY UCZELNIA MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ O POUFNOŚCI CZY TEŻ PATENTOWĄ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU? NIE CHODZI NAM TUTAJ O PÓŹNIEJSZE POKRYCIE KOSZTÓW Z VOUCHERA, ALE RACZEJ O TO, CZY TAKA UMOWA MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA NA NASZ KOSZT?

CZY JEST MOŻLIWE ZAWARCIE UMOWY NIEZNANEJ DOTYCZĄCEJ KNOW-HOW, KTÓRE MIELIBYŚMY STWORZYĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH VB?

Podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badan i Wdrożeń – Voucher Badawczy” jest mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej przedsięwzięcie polega na zakupie prac badawczo-rozwojowych w jednostce naukowej.

Przedsiębiorstwo w rezultacie realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia ma obowiązek wdrożyć jego wyniki (nastąpi komercjalizacja).

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a przyszłym wykonawcą usługi powinna gwarantować wnioskodawcy prawo do uzyskania finalnych rezultatów przedsięwzięcia tj. jego wdrożenia we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wspomnieć należy, że dofinansowanie mogą uzyskać tylko przedsiębiorcy z sektora MŚP, a nie inne jednostki, takie jak wykonawcy badań.

Organizator konkursu nie jest stroną umowy pomiędzy grantobiorcą i wykonawcą.

MAM PYTANIE ODNOŚNIE PUNKTU B.7.2 ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA. W JAKI SPOSÓB MAMY WYKAZAĆ TRWAŁOŚĆ, W JAKI SPOSÓB TO UDOWODNIĆ? CZY CHODZI O TO, ŻE BĘDZIEMY DALEJ ROZWIJAĆ PRODUKT (Z WŁASNYCH ŚRODKÓW) I GO SPRZEDAWAĆ CZY ŻE BĘDZIEMY WNIOSKOWAĆ O DALSZE BADANIA NAD NIM? CZY TYLKO DYSTRYBUCJA PRODUKTU WYSTARCZY DO SPEŁNIENIA WARUNKU?

W sekcji B.7.2 należy wskazać, w jaki sposób w okresie 3 lat od całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcie będzie realizować określone cele przewidziane we wniosku o dofinansowanie oraz opisać sposób jego funkcjonowania i finansowania oraz zachowania trwałości przedsięwzięcia w tym okresie.

Co istotne, w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie utrzyma określonych celów i nie zostanie zachowana trwałość przedsięwzięcia, nie będzie mogło uzyskać wsparcia w ramach FBiW-VB.

Trwałość przedsięwzięcia należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 37 Regulaminu konkursu. Zgodnie z Regulaminem trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Grantobiorca w okresie trwałości powinien ponadto utrzymać cele określone we wniosku o dofinansowanie. Wskazanie sposobu utrzymania założonych przez wnioskodawcę celów w okresie po realizacji przedsięwzięcia, w zakresach ich finansowania, zarzadzania nimi, funkcjonowania przedsiębiorstwa, dalszego rozwoju, będzie stanowiło informację dotyczącą trwałości przedsięwzięcia.

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W RAMACH FBIW-VB OBEJMUJE TERMIN OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 31 LIPCA 2018 R., Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY O POWIERZENIE GRANTU. OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDZIE OKREŚLANY INDYWIDUALNIE NA PODSTAWIE HARMONOGRAMU PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

WYNIKA STĄD, IŻ NA REALIZACJĘ PROJEKTU, W PRZYPADKU, GDY OTRZYMALIBYŚMY GRANT MAMY 6 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY, ZAKOŃCZENIE MUSI NASTĄPIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 31.07.2018?

Zgodnie z dokumentacją konkursową realizacja przedsięwzięcia nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i zakończenie musi nastąpić nie później niż 31.07.2018 r.

Oznacza to, że np. składając wniosek o dofinansowanie w dniu 12 września 2017 r. od tego dnia można rozpocząć realizację przedsięwzięcia. Zakończenie realizacji musi nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r., ale nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. Oznacza to w tym przypadku prawie 11 miesięcy realizacji całego przedsięwzięcia.

Regulamin §18 punkt 6

Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach FBiW-VB obejmuje termin od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r., z zastrzeżeniem, że okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

PRZYGOTOWUJĘ WNIOSKI NA VB DLA KILKU FIRM. CZY DO KAŻDEJ FIRMY MUSZĘ ZAŁOŻYĆ NOWE KONTO W GENERATORZE CZY W RAMACH JEDNEGO KONTA MOGĘ WYPEŁNIĆ KILKA FORMULARZY?

Nie ma ograniczenia dotyczącego ilości wypełnianych wniosków na jednym koncie.

Istnieje natomiast ograniczenie ilości złożonych wniosków przez jednego przedsiębiorcę (jeden wniosek)

Należy również pamiętać, że osoba wypełniająca wniosek nie jest równoważna z osobą do kontaktu. We Wniosku znajduje się pole wskazujące osobę, która w imieniu Wnioskodawcy będzie osobą odpowiedzialna za komunikację w zakresie przedsięwzięcia. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat przedsięwzięcia, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i realizacją przedsięwzięcia. Osoba musi być pracownikiem wnioskodawcy (zatrudnionym na umowę o pracę lub kontrakt menadżerski). Prawidłowe wypełnienie pola jest niezbędne do sprawnej realizacji przedsięwzięcia na każdym etapie.

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO KTÓRE MAM STATUS ŚREDNIEGO OD STYCZNIA 2017 ROKU A WCZEŚNIEJ BYŁO DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWEM, MOŻE ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE JAKO MŚP?

Opisywane przedsiębiorstwo w świetle przepisów unijnych nie posiada statusu średniego przedsiębiorstwa, więc nie może zostać zakwalifikowane jako MŚP. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Należy wspomnieć, że do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej.

ZAKŁADAJĄC, ŻE MAM NA MYŚLI WYKONANIE BADAŃ, KTÓRYCH WYNIKI W MOJEJ OCENIE BĘDĄ PRZYDATNE W BIZNESIE (HANDEL, USŁUGI, MARKETING), TO CO MUSIAŁBYM ZROBIĆ, ABY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NA KONKURS? CZY MOGĘ TE DOKUMENTY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE JAKO PRACOWNIK UCZELNI, CZY TEŻ MUSZĘ DO TAKIEGO PROJEKTU PRZEKONAĆ WŁADZE JEDNOSTKI UCZELNI W KTÓREJ JESTEM ZATRUDNIONY? JAKIE WARUNKI MERYTORYCZNE MUSI SPEŁNIAĆ TAKI PROJEKT?

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie znajdują się w dokumentacji konkursowej.

O wsparcie w ramach FBIW-VB mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednostka naukowa może pełnić w takim przedsięwzięciu wyłącznie rolę wykonawcy, którego wybiera przedsiębiorca na zasadach opisanych w dokumentacji konkursowej. Wyboru wykonawcy dokonuje przedsiębiorca na zasadach konkurencyjnych.

Należy pamiętać, że rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia to data podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

WNIOSKODAWCA ZAMIERZA ZAKUPIĆ BADANIA POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ GRUPY PRODUKTÓW DOTYCZĄCYCH BRAM. WYROBY SĄ PRODUKOWANE ZE STALI CZARNEJ, POTEM CYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO. REALIZACJA PROJEKTU  ULEPSZY PRODUKTY FIRMY, DZIĘKI CZEMU NP.: BĘDZIE MOGŁA ICH WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ. PRZEDMIOTEM PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY JEST SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA  (PKD 46.90Z). PRZEDMIOTEM POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY JEST DZIAŁALNOŚĆ ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PKD:  47, 52, 45, 70,2, 68, 77. CZY WNIOSKODAWCA WPISUJE SIĘ W JAKĄKOLWIEK IS?

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu przez Inteligentne specjalizacje (IS) należy rozumieć wyłonione według zasad określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dziedziny gospodarki i nauki najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań (zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”).

We wskazanym dokumencie opisane są szczegółowo wszystkie inteligentne specjalizacje regionu. O przynależności do specjalizacji w kontekście ubiegania się o wsparcie w ramach Vouchera Badawczego nie decyduje kod działalności przedsiębiorcy, a „przeznaczenie” produktu będącego przedmiotem przedsięwzięcia (szczegóły znajdują się we wskazanym dokumencie). Ze wskazanych przez Państwa informacji wynika, że przedsięwzięcie może wpisywać się w zakres specjalizacji.

Jednocześnie informujemy, iż to wnioskodawca wskazuje i uzasadnia wybór konkretnej specjalizacji. Na obecnym etapie organizator nie dokonuje tego typu indywidualnej ocen

JAKO OSOBA ZAINTERESOWANA KONKURSEM VOUCHER BADAWCZY 2017, CHCIAŁABYM ZAPYTAĆ CZY:

A) OBOWIĄZUJE MNIE PRZEPROWADZENIE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ZAPYTANIA O WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI BADAWCZEJ?

B) JEŚLI POWINNAM UPUBLICZNIĆ ZAPYTANIE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU TO CZY MUSZE TO ZROBIĆ NA OFICJALNEJ STRONIE KPAI?

C) CZY MOŻE POWINNA OGŁOSIĆ ZAPYTANIE NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB ROZESŁAĆ TYLKO MAILE DO UCZELNI?

DODAM TYLKO, ŻE PLANUJĘ SKORZYSTAĆ Z KWOTY USŁUGI OK. 80-100 TYS ZŁ. GDZIE MUSZĘ ZROBIĆ TĘ ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca nie może dokonać wyboru (zawrzeć umowy) wykonawcy usługi badawczej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie zamówienia dokonywane w ramach przedsięwzięcia odbywać się muszą na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wnioskodawca jest zobligowany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych wymogów następuje w drodze przepisów pzp lub zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wnioskodawca jest zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej właściwej dla publikowania ogólnodostępnych zapytań ofertowych (z wyłączeniem obowiązku publikacji w bazie konkurencyjności) oraz wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

Zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w celu spełnienia wymogów ich poniesienia w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych elektów z danych nakładów, muszą zostać przeprowadzone i udokumentowane na drodze rozeznania rynku o, której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

#Definicje VB

Definicje w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

1. Badania podstawowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia czy wykorzystania badań podstawowych nie mogą być objęte przedmiotem dofinansowania w ramach FBiW-VB.

2. Badania przemysłowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3. Całkowite zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia oraz KPAI przekazał na rzecz Grantobiorcy płatność końcową.

4. Dofinansowanie – należy przez to rozumieć wsparcie (dotację; grant) udzielane Grantobiorcy ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FBiW-VB na podstawie umowy o powierzenie grantu, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

5. Dokumentacja FBiW-VB – należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji kształtującej prawa i obowiązki Grantobiorcy w ramach FBiW-VB, obejmującej m.in. Regulamin wraz z załącznikami, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowę o powierzenie grantu wraz załącznikami, oświadczenia woli KPAI oraz Grantobiorcy złożone w związku z realizacją przedsięwzięcia, Wytyczne, a także powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego i unijnego.

6. Działalność innowacyjna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1710) – należy przez to rozumieć działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

7. Efekt zachęty – zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 651/2014 – należy przez to rozumieć warunek niezbędny do spełnienia przez Grantobiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach schematu pomocy publicznej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). Uznaje się, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli grantobiorca złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności.

8. Ekoinnowacja – należy przez to rozumieć innowację w dowolnej postaci, której wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych[1].

9. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) – należy przez to rozumieć projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy” realizowany w oparciu o art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przez KPAI w partnerstwie z PPiK, IPH, PTE; Projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów na realizację działań badawczo-rozwojowych.

10. Grantobiorca (Wnioskodawca) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniającego warunki opisane w Regulaminie, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez KPAI w ramach FBiW-VB, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

11. Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania[2]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

12. Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych[3]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

13. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3.

14. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający poprzez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego[4].

15. Inteligentne specjalizacje (IS) – należy przez to rozumieć wyłonione według zasad określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dziedziny gospodarki i nauki najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań[5].

16. Jednostka naukowa – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

17. Komercjalizacja wyników prac B+R – należy przez to rozumiećwdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy[6].

18. Komisja Konkursowa FBiW-VB – należy przez to rozumieć zespół przeprowadzający ocenę wniosków w ramach organizowanego konkursu. Powołana do przeprowadzenia procesu oceny przedsięwzięć (oceny formalnej i merytorycznej wniosków). Członkowie Komisji Konkursowej FBiW-VB dokonują rzetelnej i bezstronnej oceny przedsięwzięć według określonych w Regulaminie kryteriów.

19. Koszt całkowity przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji.

20. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) – należy przez to rozumieć operatora FBiW-VB (Beneficjenta FBiW-VB; Grantodawcę; Lidera projektu); Zadaniem KPAI jest przeprowadzenie wszelkich działań związanych z zarządzaniem FBiW-VB, w tym w zakresie naboru, oceny, wdrażania, kontroli i monitoringu przedsięwzięć realizowanych w ramach FBiW-VB.

21. MŚP –należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

22. Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub unijnego lub dokumentacji FBiW-VB, wynikające z działania lub zaniechania Grantobiorcy, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego.

23. Ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dokonywany przez Komisję Konkursową FBiW-VB kompleksowy proces oceny wniosku w ramach oceny formalnej i merytorycznej według określonych kryteriów i procedury.

24. Partnerstwo – należy przez to rozumieć porozumienie zawarte na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) a Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu (IPH) i„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców (PPiK) i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy (PTE), zgodne z ustawą wdrożeniową powołane do realizacji FBiW-VB.

25. Płatność – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość wsparcia na realizację przedsięwzięcia, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz spełnieniu warunków określonych w dokumentacji FBiW-VB.

26. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013 i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). Maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (100 tys. euro dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów).

27. Pozytywna ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć spełnienie przez przedsięwzięcie wszystkich kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

28. Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

29. Prace rozwojowe (eksperymentalne prace rozwojowe) – zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

30. Przedsięwzięcie – działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia współfinansowaniem w ramach FBiW-VB w ramach RPO WK-P.

31. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, należący do sektora MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

32. Przedstawiciele KPAI – należy przez to rozumieć osoby, które są członkami Komisji Konkursowej FBiW-VB i są powołani przez KPAI dla oceny przedsięwzięć. Osoby te zostają wskazane przez KPAI i nie muszą być pracownikami KPAI.

33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – należy przez to rozumieć program przyjęty uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

34. Regulamin –należy przez to rozumieć dokument pn. „Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, który określa zasady i tryby przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach FBiW-VB.

35. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

36. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – zgodnie z komunikatem COM(2001) 366 Zielona Księga pt. „Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”(Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility) – należy przez to rozumieć koncepcję, zgodnie z którą podmioty uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami na zasadzie dobrowolności. Założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

37. Trwałość przedsięwzięcia – zgodnie z art. 71Rozporządzenia ogólnego– należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

38. Umowa o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć umowę określającą role, prawa i obowiązki stron – Grantobiorcy oraz KPAI – w realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

39. Wkład własny – należy przez to rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez Grantobiorcę
w wysokości niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania przedsięwzięcia i pełnej jego realizacji.

40. Wniosek o dofinansowanie (wniosek) – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej w ramach FBiW-VB (wraz z załącznikami) sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania, w formie określonej przez KPAI, zawierający m.in. dane Grantobiorcy, opis przedsięwzięcia, wskaźniki i cele przedsięwzięcia, terminy, kwoty. Wniosek składany jest w okresie naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i w formie określonej w konkursie.

41. Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć, określony przez KPAI, standardowy formularz wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, na podstawie którego Grantobiorca rozlicza poniesione wydatki.

42. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem – należy przez to rozumieć wydatki określone w Regulaminie, wskazane we wniosku, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji, spełniające pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach FBiW-VB, w tym w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a także odpowiednich wytycznych.

43. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały poniesione przez Grantobiorcę.

44. Zasada „dwóch par oczu” – należy przez to rozumieć sposób oceny przedsięwzięcia, polegający na ocenie danego elementu przedsięwzięcia przez co najmniej dwie osoby.

45. Zespół Ekspertów – należy przez to rozumieć powołany przez KPAI zespół specjalistów, dokonujący oceny przedsięwzięć w ramach działań Komisji Konkursowej FBiW-VB. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi każdorazowo do trzech ekspertów z przygotowanej przez KPAI listy ekspertów zewnętrznych.

 


[1] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

[2] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[3] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[4] Zgodnie z uchwałą Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienioną uchwałą Nr 50/1805/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 53/1958/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 4/50/2016 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 13/412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr 3/100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.

[5] Zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

[6] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

#Wytyczne VB

Grantobiorcy realizujący przedsięwzięcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” są zobowiązani do przestrzegania następujących Wytycznych:

1. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 19 grudnia 2017 r.)

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/

 

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Grantobiorcy są zobowiązani do śledzenia zmian Wytycznych oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z ich aktualną wersją.