#Ogłoszenie o konkursie – moduł 2

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ (FBiW)

Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) Bon na patent.

Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

CELE

Celem FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

2. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R;

9) zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

PRZEDMIOT WSPARCIA

W ramach konkursu udzielane wsparcie obejmuje następujące moduły wsparcia:

moduł 2: Bon na patent,

tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie. W przypadku, gdy Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w ramach jednego modułu, rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

O wsparcie w ramach FBiW mogą ubiegać się:

w ramach modułu 2:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby ze strony KPAI:

Przemysław Osóbka, tel. 56 661 17 10 email: p.osobka@kpai.pl

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028 email: h.tomaszewski@kpai.pl

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: fbiw@kpai.pl

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie o konkursie FBiW
Regulamin FBiW
zal 1 kryteria ocena formalna BON
zal 2 kryteria ocena merytoryczna BON
zal 3 wydatki kwal FBiW
zal 4 procedura oceny
zal 5 Formularz WND BON instrukcja zal 1 wskazniki
zal 5 Formularz WND BON instrukcja
zal 5 Formularz WND BON zal 1 de minimis
zal 5 Formularz WND BON zal 2 osw de minimis
zal 5 Formularz WND BON
zal 6 wzor umowy FBiW