OTWARTY I STAŁY NABÓR EKSPERTÓW

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

 

POSZUKUJEMY:

Specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym:
– Branżowych, gospodarczych, projektowych, społecznych, prawnych itd.
– Ekspertów w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych
– Profesjonalistów w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

 

WSPÓŁPRACA:

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:
– przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów
– przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
– przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

 

WYMAGANIA:

I. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:
– zdrowa i bezpieczna żywność,
– zdrowie i turystyka zdrowotna,
– zaawansowane materiały i narzędzia,
– transport i mobilność,
– dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,
– usługi ICT,
– ekoinnowacje,
– automatyka przemysłowa
– inne

 

II. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):
1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.
2. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.
3. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
4. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).
5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

Załączone pliki:

formularz_ekspert
ogloszenie_ekspert

ZGŁOSZENIA:

Celem zgłoszenia należy przesłać:
1. CV wraz z opisem wiedzy i doświadczenia w wymaganym zakresie
2. Wypełniony i podpisany formularz (w formie skanu) znajdujący się w załączniku do ogłoszenia.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

fbiw@kpai.pl

z dopiskiem: WSPÓŁPRACA: EKSPERT