#Definicje VB

Definicje w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

1. Badania podstawowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia czy wykorzystania badań podstawowych nie mogą być objęte przedmiotem dofinansowania w ramach FBiW-VB.

2. Badania przemysłowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3. Całkowite zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia oraz KPAI przekazał na rzecz Grantobiorcy płatność końcową.

4. Dofinansowanie – należy przez to rozumieć wsparcie (dotację; grant) udzielane Grantobiorcy ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FBiW-VB na podstawie umowy o powierzenie grantu, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

5. Dokumentacja FBiW-VB – należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji kształtującej prawa i obowiązki Grantobiorcy w ramach FBiW-VB, obejmującej m.in. Regulamin wraz z załącznikami, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowę o powierzenie grantu wraz załącznikami, oświadczenia woli KPAI oraz Grantobiorcy złożone w związku z realizacją przedsięwzięcia, Wytyczne, a także powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego i unijnego.

6. Działalność innowacyjna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1710) – należy przez to rozumieć działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

7. Efekt zachęty – zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 651/2014 – należy przez to rozumieć warunek niezbędny do spełnienia przez Grantobiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach schematu pomocy publicznej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). Uznaje się, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli grantobiorca złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności.

8. Ekoinnowacja – należy przez to rozumieć innowację w dowolnej postaci, której wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych[1].

9. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) – należy przez to rozumieć projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy” realizowany w oparciu o art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przez KPAI w partnerstwie z PPiK, IPH, PTE; Projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów na realizację działań badawczo-rozwojowych.

10. Grantobiorca (Wnioskodawca) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniającego warunki opisane w Regulaminie, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez KPAI w ramach FBiW-VB, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

11. Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania[2]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

12. Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych[3]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

13. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3.

14. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający poprzez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego[4].

15. Inteligentne specjalizacje (IS) – należy przez to rozumieć wyłonione według zasad określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dziedziny gospodarki i nauki najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań[5].

16. Jednostka naukowa – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

17. Komercjalizacja wyników prac B+R – należy przez to rozumiećwdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy[6].

18. Komisja Konkursowa FBiW-VB – należy przez to rozumieć zespół przeprowadzający ocenę wniosków w ramach organizowanego konkursu. Powołana do przeprowadzenia procesu oceny przedsięwzięć (oceny formalnej i merytorycznej wniosków). Członkowie Komisji Konkursowej FBiW-VB dokonują rzetelnej i bezstronnej oceny przedsięwzięć według określonych w Regulaminie kryteriów.

19. Koszt całkowity przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji.

20. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) – należy przez to rozumieć operatora FBiW-VB (Beneficjenta FBiW-VB; Grantodawcę; Lidera projektu); Zadaniem KPAI jest przeprowadzenie wszelkich działań związanych z zarządzaniem FBiW-VB, w tym w zakresie naboru, oceny, wdrażania, kontroli i monitoringu przedsięwzięć realizowanych w ramach FBiW-VB.

21. MŚP –należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

22. Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub unijnego lub dokumentacji FBiW-VB, wynikające z działania lub zaniechania Grantobiorcy, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego.

23. Ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dokonywany przez Komisję Konkursową FBiW-VB kompleksowy proces oceny wniosku w ramach oceny formalnej i merytorycznej według określonych kryteriów i procedury.

24. Partnerstwo – należy przez to rozumieć porozumienie zawarte na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) a Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu (IPH) i„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców (PPiK) i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy (PTE), zgodne z ustawą wdrożeniową powołane do realizacji FBiW-VB.

25. Płatność – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość wsparcia na realizację przedsięwzięcia, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz spełnieniu warunków określonych w dokumentacji FBiW-VB.

26. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013 i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). Maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (100 tys. euro dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów).

27. Pozytywna ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć spełnienie przez przedsięwzięcie wszystkich kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

28. Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

29. Prace rozwojowe (eksperymentalne prace rozwojowe) – zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

30. Przedsięwzięcie – działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia współfinansowaniem w ramach FBiW-VB w ramach RPO WK-P.

31. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, należący do sektora MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

32. Przedstawiciele KPAI – należy przez to rozumieć osoby, które są członkami Komisji Konkursowej FBiW-VB i są powołani przez KPAI dla oceny przedsięwzięć. Osoby te zostają wskazane przez KPAI i nie muszą być pracownikami KPAI.

33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – należy przez to rozumieć program przyjęty uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

34. Regulamin –należy przez to rozumieć dokument pn. „Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, który określa zasady i tryby przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach FBiW-VB.

35. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

36. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – zgodnie z komunikatem COM(2001) 366 Zielona Księga pt. „Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”(Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility) – należy przez to rozumieć koncepcję, zgodnie z którą podmioty uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami na zasadzie dobrowolności. Założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

37. Trwałość przedsięwzięcia – zgodnie z art. 71Rozporządzenia ogólnego– należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

38. Umowa o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć umowę określającą role, prawa i obowiązki stron – Grantobiorcy oraz KPAI – w realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

39. Wkład własny – należy przez to rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez Grantobiorcę
w wysokości niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania przedsięwzięcia i pełnej jego realizacji.

40. Wniosek o dofinansowanie (wniosek) – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej w ramach FBiW-VB (wraz z załącznikami) sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania, w formie określonej przez KPAI, zawierający m.in. dane Grantobiorcy, opis przedsięwzięcia, wskaźniki i cele przedsięwzięcia, terminy, kwoty. Wniosek składany jest w okresie naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i w formie określonej w konkursie.

41. Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć, określony przez KPAI, standardowy formularz wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, na podstawie którego Grantobiorca rozlicza poniesione wydatki.

42. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem – należy przez to rozumieć wydatki określone w Regulaminie, wskazane we wniosku, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji, spełniające pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach FBiW-VB, w tym w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a także odpowiednich wytycznych.

43. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały poniesione przez Grantobiorcę.

44. Zasada „dwóch par oczu” – należy przez to rozumieć sposób oceny przedsięwzięcia, polegający na ocenie danego elementu przedsięwzięcia przez co najmniej dwie osoby.

45. Zespół Ekspertów – należy przez to rozumieć powołany przez KPAI zespół specjalistów, dokonujący oceny przedsięwzięć w ramach działań Komisji Konkursowej FBiW-VB. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi każdorazowo do trzech ekspertów z przygotowanej przez KPAI listy ekspertów zewnętrznych.

 


[1] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

[2] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[3] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[4] Zgodnie z uchwałą Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienioną uchwałą Nr 50/1805/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 53/1958/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 4/50/2016 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 13/412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr 3/100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.

[5] Zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

[6] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

Newsletter ?
Skip to content