#Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w ramach II naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć odbędzie się dnia 16.10.2018 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (sala 215) o godz. 10:00. W celu dopełnienia formalności związanych z podpisywaniem umów prosimy o wcześniejsze przybycie między godz. 8:00 a 9:30 do sali 215.

Prosimy o zabranie ze sobą pieczątek firmowych oraz imiennych (o ile firma posługuje się pieczątką firmową).

Przypominamy, iż umowa może zostać podpisana jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z sekcją A.3 wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. W przypadku zmiany osób reprezentujących wnioskodawcę należy poinformować KPAI sp. z o.o. załączając stosowne pełnomocnictwo (oryginał).

Poniżej zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)
 2. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)
 4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 5. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych)1 (dotyczy tylko osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek cywilnych).
 6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP2.

Wzory załączników:

 1. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych);
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.
Newsletter ?
Skip to content