# Finansowanie IS

Możliwości finansowania działań podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wskazano poddziałania, których dotyczy wymóg wpisywania się projektów w inteligentne specjalizacje regionu. Są to poddziałania:

 • Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
 • Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe,
 • Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich,
 • Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe,
 • Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (warunek dotyczący dużych przedsiębiorstw).

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidziano ponadto poddziałania, w ramach których przewidziano preferencje dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Są to:

 • Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu,
 • Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe,
 • Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich,
 • Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP,
 • Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP,
 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego,
 • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT.

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępne są tutaj:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/harmonogram-naborow-wnioskow

2. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA

W chwili obecnej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej funkcjonują następujące programy:

 • transgraniczne: Polska – Słowacja, Czechy – Polska, Polska – Saksonia, Brandenburgia – Polska, Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska, Południowy Bałtyk, Litwa – Polska,
 • transnarodowe: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa,
 • programy międzyregionalne: Interreg Europa.

W ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa funkcjonują programy:

 • Polska – Białoruś – Ukraina,
 • Polska – Rosja.

Pełen wykaz i opis programów można znaleźć tutaj:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/

3. HORIZON 2020

W ramach współpracy międzynarodowej funkcjonuje także program Horizon 2020, który swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Więcej informacji można znaleźć tutaj :

Horyzont 2020

Informacje o aktualnych naborach wniosków w ramach programu Horizon 2020 można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020

4. Informacje o bieżących naborach wniosków o dofinansowanie w programach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych umieszczane są również na bieżąco w zakładce „Aktualności”: https://kpai.pl/aktualnosci

W załączeniu przestawiamy również podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektów, listę kooperantów w ramach inteligentnych specjalizacji oraz system monitorowania projektów w ramach RPO WK-P

Dołączone pliki:

lista_podmiotów
system_monitorowania_projektow
Zasady_jak_realizować_projekt

Newsletter ?
Skip to content