KONCEPCJA REALIZACJI UMOWY O DZIEŁO

w ramach projektu „EmpInno” :

„Raport nt dobrych praktyk z zakresu realizacji regionalnych strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3) w wybranych krajach Regionu Morza Bałtyckiego wraz z rekomendacjami dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 

Toruń,  2018

 


 

KONCEPCJA REALIZACJI UMOWY O DZIEŁO jw.

WRAZ Z RAMOWYM PROGRAMEM I HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ

Dokument opracowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o.

w związku z umową nr UM.RM.052.1.131.2018 zawartą w dniu 12.07.2018 r.


Źródła:

 1. EmpInno_5th Meeting Kolding_RIS3_Region of Southern Denmark
 2. EmpInno_6th Meeting Lublin_RIS3_Lubelskie
 3. EmpInno_7th Meeting Tartu_WP4_RIS_South Estonia
 4. EmpInno_8th meeting Kaunas_WP2_Feedback Paper_PP13
 5. EmpInno_8th meeting Kaunas_WP4_RIS3 Lithuania
 6. EmpInno_WP4_RIS3 Region Östergötland complete
 7. EmpInno_WP4_RIS3_presentation_Gavleborg
 8. EmpInno_WP4_RIS3_South_Savo_Regional Council_presentation_14062016
 9. The RIS3 of Mecklenburg-Vorpommern
 10. The RIS3 of the Republic of Latvia
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 12. Plan Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji – Etap I
 13. Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 14. Opis regionalnych inteligentnych specjalizacji jako podstawy do oceny zgodności projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z inteligentnymi specjalizacjami (potencjałami rozwojowymi) – materiał własny Zleceniobiorcy
 15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 16. Podręcznik „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)”

 

1. WSTĘP –ZAKRES i FUNKCJA DOKUMENTU

PRZEDMIOT UMOWY O DZIEŁO

Przedmiotem Umowy o dzieło nr jw. jest sporządzenie Raportu nt dobrych praktyk z zakresu realizacji regionalnych strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3) w wybranych krajach Regionu Morza Bałtyckiego wraz z rekomendacjami dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącymi skutecznego wdrażania RIS3 w projektach RPO.
Raport opracowany zostanie w oparciu o informacje pozyskane w ramach realizacji projektu EmpInno ( Interreg Region Morza Bałtyckiego), przekazane przez Zamawiającego oraz w ramach badań własnych Wykonawcy, obejmujących dobre praktyki z zakresu realizacji RIS3 na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.
Raport zostanie przygotowany w terminie do 30 listopada 2018r w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Punktem wyjścia do opisu dobrych praktyk w krajach Regionu Morza Bałtyckiego będą przekazane nam opracowania i prezentacje multimedialne przedstawiające ich doświadczenia w tym zakresie.

 

2. PROCES WDRAŻANIA RIS3 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM,

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RSI WK-P) została opublikowana w formie załącznika do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Opracowując strategię korzystano z dorobku regionalnego w zakresie wspierania innowacyjności, a także doświadczeń wynikających zarówno z wdrażania strategii dotąd obowiązującej, wypracowanych wcześniej koncepcji i dokumentów dotyczących proinnowacyjnego rozwoju województwa, jak również doświadczeń płynących z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. RSI WK-P uwzględnia najważniejsze potrzeby rozwojowe regionu, jego specjalizacje i potencjały. Dotyczy wszystkich najważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, decydujących o innowacyjności: edukacji, nauki i gospodarki.

Idea inteligentnej specjalizacji (dalej: IS) polega na wybraniu dziedzin gospodarki i nauki najistotniejszych z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań.

Województwo kujawsko-pomorskie to region, w którym wyróżniono 8 potencjałów rozwojowych. Podstawą do wyboru potencjałów rozwojowych była diagnoza sytuacji oraz analiza strategiczna województwa, przeprowadzona w oparciu o pozyskane dane. W wyniku analizy strategicznej potencjałów wybrano obszary o szczególnie istotnym wpływie na rozwój gospodarczy regionu oraz posiadające silne zaplecze naukowe prowadzące wysoko zaawansowane badania, mogące stanowić podstawę rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.

Kilkuetapowy proces wyłonienia inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego obejmował również konsultacje eksperckie oraz szerokie konsultacje społeczne.  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 29 czerwca 2016 r. przyjął dokument pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, zawierający uwagi interesariuszy zgłoszone w wyniku konsultacji społecznych.

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłaniania inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiono propozycję trzech typów inteligentnych specjalizacji. Zaproponowane podejście do sprecyzowania zakresu obszarów inteligentnych specjalizacji regionu opiera się na modelu, który łączy podejścia znane z projektowania modeli biznesowych w sektorze prywatnym, z logiką interwencji w planowaniu interwencji publicznych. Określenie zakresu obszarów specjalizacji jest nierozłącznie związane z podejściem do zdefiniowania kryteriów selekcji i oceny projektów składanych do konkursów w ramach RPO WK-P, szczególnie w ramach działań wspierających badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje.

Model opiera się na centralnym elemencie modelu biznesowego znanym jako propozycja wartości (ang. value proposition). Propozycja wartości opisuje wartość oferowaną przez firmę klientom. Wartość jest przenoszona przez usługi lub produkty firmy, które zaspokajają potrzeby klientów. Te ostatnie wyrażane są poprzez popyt rynkowy, który ostatecznie weryfikuje wartość rynkową modelu biznesowego.

W kontekście RSI WK-P propozycja wartości rozumiana jest szerzej. Obejmuje ona wachlarz innowacyjnych usług i produktów, które mogą zaoferować aktorzy skupieni wokół obszaru inteligentnej specjalizacji w regionie w odpowiedzi na lokalne i globalne wyzwania oraz na istniejący lub pojawiający się popyt. Podobnie jak w przypadku firmy, wartość regionalnej inteligentnej specjalizacji zweryfikuje popyt na konkretne innowacyjne rozwiązania wdrożone w praktyce.

Pamiętać należy, że rozumienie wartości, oferowanej przez konkretne usługi lub produkty wdrażane w ramach inteligentnej specjalizacji, nie powinno być ograniczone tylko do ich wartości rynkowej. Powinno ono wpisywać się w szerszą misję sektora publicznego i odpowiadać na ważne wyzwania rozwojowe, takie jak bezpieczeństwo i ład publiczny, opieka zdrowotna, ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwo kulturowe itd.

W związku z powyższym, zaproponowany model kładzie nacisk na oczekiwane efekty działań współfinansowanych przez sektor publiczny w ramach inteligentnej specjalizacji. Efekty włączają konkretne wyniki i rezultaty podjętych działań (na przykład innowacyjne usługi i produkty) oraz ich szersze efekty (na przekład nowe miejsca pracy o wysokiej jakości, wyższe obroty i wzmocniona konkurencyjność firm regionu, itd.). Opis szerszych efektów proponowanych działań ma pozwolić na mierzalną weryfikację osiągnięcia propozycji wartości.

W województwie kujawsko-pomorskim wyłoniono następujące specjalizacje:

I. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH, tj.:

 1. Zdrowa i bezpieczna żywność – skupiająca się na innowacyjnej produkcji, przetwórstwie żywności, jak i innowacyjnych opakowaniach, metodach certyfikacji/kontroli jakości, oraz nowoczesnej i skonkretyzowanej edukacji konsumenckiej,
 2. Zdrowie i turystyka zdrowotna – skupiająca się na innowacyjnej i spersonalizowanej diagnostyce i szerokim wachlarzu opieki i profilaktyki, również poprzez zaawansowaną i nowoczesną turystykę (rehabilitacja, sanatoria, rekreacja etc.),
 3. Zaawansowane materiały i narzędzia – specjalizacja przede wszystkim skupia się na innowacyjnych materiałach i tworzywach, które są wykorzystywane do nowatorskiej produkcji przedmiotów (maszyny, narzędzia, opakowania etc.),
 4. Transport i mobilność – w przypadku tej specjalizacji, jej dojrzałość została sprecyzowana jako potencjał możliwy do wykorzystywania w procesach przemieszczenia się, sprawnej komunikacji i wykorzystania do tego zasobów jakie posiada region (szlaki wodne, lądowe, potencjał produkcyjny urządzeń transportowych),
 5. Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne – podstawą do ukształtowania się tej specjalizacji jest ogromny zasób regionu jakim jest „żywe laboratorium”, które samo w sobie stanowi wielki potencjał do rozwoju innowacyjnych i nowatorskich metod, technik i technologii konserwatorskich, prezentacji zasobów, ochrony. Ponadto, zauważono, że region to również płynnie rozwijający się obszar designu (przemysłowy, użytkowy, kulturowy,) jak i branż kreatywnych (m.in. gry).

II. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA TECHNOLOGIACH REALIZUJĄCYCH INTELIGENTNE SPECJALIZACJE OPARTE NA WARTOŚCIACH (HORYZONTALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE).

Rozwiązania będące w zakresie poniższych inteligentnych specjalizacji znajdują swoje zastosowanie w każdej z opartych na wartościach inteligentnych specjalizacjach. Pełnią one bardzo istotne role w dopełnieniu i funkcjonalnej realizacji założeń IS opartych na wartościach. Ukształtowanie się IS horyzontalnych ma kluczowe znaczenie w procesie oddziaływania stanu końcowego (wyjściowego, pożądanego) danej IS i jej wartości, na obecny stan (wejściowy, początkowy). IS horyzontalna ma za zadanie podtrzymywać, uzupełniać i wspierać główną wartość IS. Dzięki temu, że IS opartą na wartościach może „wspierać” jedna, dwie lub wszystkie razem z IS horyzontalnych, możemy otrzymać efekt inteligentnego sprzężenia/łączenia się wszystkich IS.

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
 2. Ekoinnowacje,
 3. Automatyka przemysłowa.

 

III. INNE, WYŁONIONE W RAMACH PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA

Osobną kategorię stanowią obszary tzw. „Inne” wyłonione w ramach przedsiębiorczego odkrywania. Przedsiębiorcze odkrywanie to trwałe i aktywne zaangażowanie przedsiębiorców w tworzenie regionalnej polityki innowacyjnej.

Nie ulega wątpliwości, iż inteligentna specjalizacja pełni w nowej Polityce Spójności strategiczną i centralną funkcję – to właśnie inteligentna specjalizacja jest kluczowym mechanizmem, za pomocą którego Polityka Spójności ma się przyczynić do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie nowych miejsc pracy i wzrostu.

 

Powyższe zagadnienia będą omówione szerzej w opracowywanym Raporcie.

3. ELEMENTY SKŁADOWE RAPORTU

Raport będzie skonstruowany wg następującego schematu:

 1. wstęp – zakres i funkcja dokumentu,
 2. proces wdrażania RIS3 w województwie kujawsko-pomorskim,
 3. zdefiniowanie problemów w zakresie rozwoju innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim,
 4. dobre praktyki z regionów partnerskich EmpInno w zakresie wdrażania RIS3,
 5. rekomendacje dla IZ w oparciu o dobre praktyki krajowe i zagraniczne, usprawniające wdrażanie RIS3, z wyszczególnieniem: programu, osi, działania, głównych interesariuszy, źródeł finansowania, sposobu monitorowania proponowanych zmian.
 6. RAMOWY PROGRAM REALIZACJI UMOWY
 1. Wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych w sprawie realizacji umowy,
 2. Przygotowanie szczegółowego planu realizacji umowy,
 3. Ustalenie kolegium redakcyjnego i osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych rozdziałów Raportu,
 4. Praca nad poszczególnymi rozdziałami Raportu,
 5. Składanie i korygowanie redakcyjne Raportu,
 6. Tłumaczenie wersji polskiej na język angielski,
 7. Przygotowanie wersji drukowanej Raportu
 8. HARMONOGRAM

Ad 1)  do 19.07.2018,

Ad 2) do 26.07.2018,

Ad 3) do 3.08.2018,

Ad 4) do 30.09.2018,

Ad 5) do 15.10.2018,

Ad 6) do 15.11.2018,

Ad 7) do 30.11.2018

Newsletter ?
Skip to content