Fundusz Badań i Wdrożeń – Moduł I

FAQ FB – pytania i odpowiedzi

FAQ FB – pytania i odpowiedzi w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń”

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Zapraszamy również do korzystania z kontaktów roboczych z pracownikami obsługującymi projekt FBiW.

Otrzymacie Państwo konkretną informację w zakresie dokumentacji konkursowej, terminu naboru, instrukcji wypełniania wniosku czy innych niezbędnych zagadnień, które pomogą Państwu w przygotowaniu i złożeniu dokumentów w odpowiedzi na konkurs FBiW

Jednocześnie przypominamy, że przedstawione informacje nie stanowią wykładni prawa ani Regulaminu FBiW, i nie stanowią oceny przedsięwzięć oraz opracowywane są w oparciu o bieżące przepisy prawa i inne dokumenty związanych z konkursem


 

W związku zapytaniami Grantobiorców biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”, o sposób reprezentacji podczas panelu ekspertów informujemy, że zgodnie ze wskazówkami, które Państwu przekazywaliśmy, udział w panelu ekspertów dotyczy osób wskazanych przez Państwa w pkt. A.3, A.4 wniosku o dofinansowanie lub osób upoważnionych przez Grantobiorcę,

które zastępują dwie lub jedną z osób wcześniej wymienionych. Tym samym uczestnictwo powinno być ograniczone maksymalnie do dwóch osób.


 

W związku zapytaniami Grantobiorców biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”, o sposób reprezentacji podczas panelu ekspertów informujemy, że zgodnie z § 9 pkt. 15-17 Regulaminu wewnętrznego  KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW:

– w ramach oceny merytorycznej Grantobiorca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie i miejscu wskazanym przez KPAI prezentacji przedsięwzięcia w dowolnej formie pozwalającej na dokonanie ostatecznej oceny przedsięwzięcia przez Komisję Konkursową FBiW,
– prezentacja przedsięwzięcia jest obligatoryjnym elementem oceny. Odmowa udziału w prezentacji lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo jest równoznaczne z odrzuceniem przedsięwzięcia na etapie oceny merytorycznej,
– oświadczenia Grantobiorcy składane w trakcie prezentacji traktowane są jako integralna część dokumentacji.

Składanie oświadczeń Grantobiorcy (domyślnie oświadczeń woli) jest możliwe tylko przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji i podejmowania decyzji prawnie wiążących w jego imieniu. Za osoby upoważnione do reprezentowania Grantobiorcy uznaje się  te osoby, które zostały wskazane w KRS, CEDiG lub innym dokumencie rejestrowym i zostały wymienione w pkt. A.3 wniosku o dofinansowanie. Tym samym udział w panelu ekspertów  innych osób niż wskazane powyżej jest możliwy, pod warunkiem wykazania się przez osobę, której może to dotyczyć stosownym upoważnieniem obejmującym również składanie oświadczeń woli w imieniu Grantobiorcy.

Powyższe dotyczy również uczestnictwa w panelu ekspertów osoby wskazanej do kontaktu w pkt. A.4 wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat przedsięwzięcia, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i realizacją przedsięwzięcia. Osoba ta musi być pracownikiem Wnioskodawcy (zatrudnionym na umowę o pracę lub kontrakt menadżerski).

W związku z  § 9 pkt. 17 Regulaminu wewnętrznego  KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW udział osoby do kontaktu w panelu ekspertów może pociągać za sobą konieczność upoważnienia jej do składania oświadczeń w imieniu Grantobiorcy w przypadku, gdy Grantobiorca będzie reprezentowany przez inną osobę niż osoba wymieniona w pkt. A.3 wniosku o dofinansowanie.


 

W związku ze stwierdzoną nieścisłością między Regulaminem wewnętrznym KPAI sp. z o. o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach modułu 2 Bon na patent oraz Generatorem Wniosków w zakresie maksymalnego poziomu dotacji, o jaki mogą starać się Wnioskodawcy w przedmiotowym konkursie, KPAI sp. z o. o. informuje, że stwierdzona nieścisłość została usunięta z Generatora Wniosków, a maksymalny poziom dofinasowania nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

CZY ZAKUP USŁUG BADAŃ UŻYTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSTATECZNYCH UŻYTKOWNIKÓW OPRACOWYWANYCH PRZEZ NAS INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW STANOWI WYDATEK KWALIFIKOWANY I DO JAKIEJ KATEGORII KOSZTÓW POWINIEN ZOSTAĆ ZALICZONY? NADMIENIAM, ŻE BADANIA UŻYTKOWE SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH, GDYŻ MIĘDZY INNYMI:

– ICH WYNIKI POZWOLĄ NA PODJĘCIE OSTATECZNEJ DECYZJI CO DO WYBORU MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PRODUKTACH;

– BĘDĄ PODSTAWĄ DO MODYFIKACJI KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH;

– POSŁUŻĄ DO OPRACOWANIA TABELI ROZMIAROWO-WZROSTOWEJ DLA KONKRETNEJ GRUPY PRODUKTOWEJ.

1.CZY WSPOMINANE KOSZTY POWINNY ZOSTAĆ ZALICZONE DO KOSZTÓW BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI. CZY TEŻ BĘDĄ TO KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA?

2.CZY W RAMACH PROJEKTU JEST MOŻLIWE ZLECENIE TAKICH TESTÓW UŻYTKOWNIKOM KOŃCOWYM INDYWIDUALNIE NA ZASADZIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH? JEDNAK NA TYM ETAPIE RODZI SIĘ PYTANIE ODNOŚNIE KWALIFIKOWALNOŚCI TAKICH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA W JAKIEJ KATEGORII WYDATKÓW NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ? CZY W KATEGORII NR 1 KOSZTY PERSONELU CZY TEŻ KATEGORII NR 3 KOSZTY BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI CZY TEŻ BĘDĄ TO KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH KATEGORII NR 3?

ZWRACAM SIĘ Z ZAPYTANIEM DO JAKIEJ KATEGORII KOSZTÓW NALEŻY ZALICZYĆ KOSZTY PROJEKTANTA (KLUCZOWA ROLA W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWYCH WYROBÓW POD KĄTEM ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ WYROBU) ZAANGAŻOWANEGO W PROCES PROJEKTOWANIA NOWYCH WYROBÓW ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA. ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Z DEFINICJI PERSONELU (ROZDZIAŁ 3 PKT 1 LIT. R ZOSTAŁY WYŁĄCZONE OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE. W OBECNYM KSZTAŁCIE “WYTYCZNYCH”, PERSONELEM PROJEKTU SĄ TYLKO OSOBY ZAANGAŻOWANE DO REALIZACJI ZADAŃ LUB CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, OSOBY SAMOZATRUDNIONE W ROZUMIENIU “WYTYCZNYCH” (TJ. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, KTÓRE SĄ BENEFICJENTAMI PROJEKTÓW), OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ WOLONTARIUSZE. OSOBY ANGAŻOWANE DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE NA PODSTAWIE STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO, OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIENIONYCH “WYTYCZNYCH”, NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO PERSONEL PROJEKTU, A BĘDĄ WYKONAWCAMI USŁUGI ZLECANEJ PRZEZ BENEFICJENTA. W KONTEKŚCIE POWYŻSZEGO CZY WYNAGRODZENIE PROJEKTANTA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA NALEŻY ZALICZYĆ DO:

a) 1) KOSZTÓW PERSONELU: BADACZY, TECHNIKÓW I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ ONI ZATRUDNIENI PRZY DANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU;

b) 3) KOSZTÓW BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI ORAZ KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA .

KTÓRA Z POWYŻSZYCH A) CZY B)? JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU GDY WSKAŻĄ PAŃSTWO NA KATEGORIĘ OKREŚLONĄ W PUNKCIE B) TO CZY KOSZTY UMOWY ZLECENIA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO KOSZTY UMOWY CZY NA PODSTAWIE WIEDZY CZY KOSZTY DORADZTWA?

JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ O ODPOWIEDŹ CZY KOSZTY KONTRAKTU MENADŻERSKIEGO SĄ KOSZTAMI KWALIFIKOWALNYMI I DO JAKIEJ KATEGORII WYDATKÓW WSKAZANYCH POWYŻEJ POWINNY BYĆ ZALICZONE?

Każdy koszt uwzględniony we wniosku o dofinansowanie musi spełniać warunki kwalifikowalności, o których mowa w dokumentacji konkursowej.

W ramach konkursu przewidziano zamknięty katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Katalog ten nie jest równoznaczny z kategoriami (nazwami) kosztów we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca sam określa ilość oraz zakres kategorii kosztów we wniosku o dofinansowanie, uzasadniając zgodność z listą wydatków kwalifikowalnych (w tym przyporządkowanie) i innymi warunkami, m.in. wysokości, niezbędności i bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia.

Ocena właściwego ujęcia kosztów prowadzona jest po złożeniu formularza/wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie wszelkie zakupy muszą odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym również w zakresie procedur dotyczących udzielania zamówień. I tak, np. umowy cywilno-prawne nie są wyłączone z obowiązku przeprowadzenia zamówienia w procedurze konkurencyjnej.

ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAMIESZCZONĄ W KOMUNIKACIE Z DN. 04.10.2017R. FORMULARZE PRESELEKCYJNE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ POPRZEZ UZUPEŁNIENIE WERSJI EDYTOWALNEJ WZORU FORMULARZA W FORMACIE MS WORD. FORMULARZE PRESELEKCYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ ORAZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (FORMULARZ PRESELEKCYJNY TRWALE NAGRANY NA NOŚNIK CD LUB DVD). CZY WERSJA ELEKTRONICZNA STANOWIĆ MA SKAN PODPISANEGO WNIOSKU? CZY TEŻ MA TO BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WYPALENIE WERSJI EDYTOWALNEJ WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Zgodnie z komunikatem z dnia 4 października 2017 r. Formularze preselekcyjne należy przygotować poprzez uzupełnienie zamieszczonej na stronie www.kpai.pl wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word. Formularze preselekcyjne należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (formularz preselekcyjny trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Wersja elektroniczna ma stanowić wypełniony formularz preselekcyjny (wersja edytowalna, nie skan) nagrany na nośnik.

NA ETAPIE SKŁADANIA WŁAŚCIWEGO WNIOSKU NALEŻY WSKAZAĆ WSKAŹNIKI REZULTATU, ZGODNIE Z LISTĄ. PREZENTACJA POWYŻSZYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU WE WŁAŚCIWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (W SEKCJI C.2 WSKAŹNIKI REZULTATU ORAZ OSOBNO W SEKCJI C.3 WSKAŹNIK MIEJSC PRACY) POWODUJE , ŻE NASUWA SIĘ UZASADNIONA WĄTPLIWOŚĆ CO DO KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTÓW KTÓRE NIE PRZEWIDUJĄ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH, WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH LUB WZORÓW UŻYTKOWYCH. PROSZĘ O JEDNOZNACZNĄ ODPOWIEDŹ CZY MOŻLIWE JEST DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE WE WŁAŚCIWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAPREZENTOWANE ZOSTANIE POPRZEZ BRAK REALIZACJI WSKAZANYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU (NIE DOJDZIE DO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO, WZORU PRZEMYSŁOWEGO, CZY UŻYTKOWEGO). PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA POWYŻSZE PYTANIE, PONIEWAŻ POZWOLI ONA NA ZAOSZCZĘDZENIE CZASU PRZYGOTOWANIA APLIKACJI PRESELEKCYJNEJ PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRZY NIE SĄ ZDECYDOWANI ( Z RÓŻNYCH POWODÓW, RÓWNIEŻ Z BRAKU CHĘCI UJAWNIANIA PEWNYCH ROZWIĄZAŃ, CO JEST ZGODNE Z POLITYKĄ OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W TYCH FIRMACH) NA ZGŁOSZENIA DO OCHRONY UZYSKANYCH W RAMACH PROWADZONYCH PRAC B+R ROZWIĄZAŃ.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zawiera wskaźniki możliwe do wyboru w ramach FBiW. Część z tych wskaźników jest obligatoryjna, co oznacza, że wnioskodawca ma obowiązek je wybrać, a przedsięwzięcie musi je osiągnąć. Pozostałe wskaźniki są nieobowiązkowe. Natomiast wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie wskaźniki, które w najwłaściwszy sposób będą odzwierciedlać specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele. Każdy wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie te wskaźniki, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie wskaźniki powstałe w wyniku prowadzonych działań będą badane i oceniane w sposób szczególny przez cały okres trwałości przedsięwzięcia.

Z REGULAMINU § 17 UST.2 WYNIKA, ŻE GRANTOBIORCA MOŻE DOKONAĆ PRZESUNIĘĆ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM DO 10 % WARTOŚCI KWOTY DO KTÓREJ NASTĘPUJE PRZESUNIECIE. CO NALEŻY ROZUMIEĆ, POD POJĘCIEM KATEGORII WYDATKÓW? SĄ TO DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ? CZY TEŻ RODZAJE WYDATKÓW OKREŚLONYCH W LIŚCIE WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM? (TJ. 1) KOSZTY PERSONELU: BADACZY, TECHNIKÓW I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ ONI ZATRUDNIENI PRZY DANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU…;2) KOSZTY APARATURY I SPRZĘTU ….; 3) KOSZTY BADAŃ …; 4) KOSZTY MATERIAŁÓW, DOSTAW I PODOBNYCH PRODUKTÓW, NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, PONOSZONE BEZPOŚREDNIO W WYNIKU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA…)

Zgodnie z punktem D.2 w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu 1, kategorie kosztów, to zadanie, które wnioskodawca planuje zrealizować w ramach opisywanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca sam określa ilość oraz zakres kategorii kosztów we wniosku o dofinansowanie, uzasadniając zgodność z listą wydatków kwalifikowalnych (w tym przyporządkowanie) i innymi warunkami, m.in. wysokości, niezbędności i bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia.

§ 18 REGULAMINU STWIERDZA, ŻE KOSZTY APARATURY I SPRZĘTU SĄ NIEKWALIFIKOWALNE JEŻELI PROJEKT MOŻE ZAWSZE LUB POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO. CZY POWYŻSZE STWIERDZENIE ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE DO SYTUACJI W KTÓREJ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NABYWA APARATURĘ BADAWCZĄ I W RAMACH PROJEKTU FINANSUJE KOSZTY AMORTYZACJI TEGO SPRZĘTU ? JAK NALEŻY TRAKTOWAĆ POWYŻSZY ZAPIS REGULAMINU W SYTUACJI, W KTÓREJ PRZEDSIĘBIORCA DYSPONUJE JUŻ NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM BADAWCZYM, NIE MA WIĘC POTRZEBY DOKONYWANIA KOLEJNYCH ZAKUPÓW , ZATEM SPRZĘT BĘDĄCY JEGO WŁASNOŚCIĄ BĘDZIE NA POTRZEBY PROJEKTU WYKORZYSTYWANY A W RAMACH PONOSZONYCH KOSZTÓW JAKO KOSZTY KWALIFIKOWANE WYKAŻE KOSZTY AMORTYZACJI TEGO SPRZĘTU?

Wydatkami, które nie kwalifikują się do objęcia wsparciem są koszty aparatury i sprzętu w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie ma znaczenia forma finansowania kosztów (np. koszty zakup czy amortyzacji sprzętu nowego, koszty amortyzacji posiadanego sprzętu). Jakiekolwiek koszty związane z aparaturą i sprzętem w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowią wydatki niekwalifikowalne.

 

Co w sytuacji kiedy interesuje nas tylko Bon na Patent, czy musimy wypisywać wszystkie pola zawarte w zgłoszeniu, również te bezpośrednio dotyczące prac B+R (jest tu wiele informacji do uzupełnienia na temat planu realizacji, kalkulacji kosztów itp – co nie do końca dotyczy wniosku o patent)?

Wszystkie pola we wniosku należy wypełnić zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej KPAI instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (moduł 2).

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania.

Newsletter ?
Skip to content