Fundusz Badań i Wdrożeń – Moduł I

Informacja projektowa FB

 

Tytuł projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń

Cele projektu: Celem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

Pomoc udzielana w formie grantów przyczynić się do wzrostu poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z. o. o. (Lider projektu);
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner projektu).

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone będą działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach oraz pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Planowane jest objęcie projektem minimum 49 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 48 845 528,83 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu, tj. 41 518 699,50 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe założenia

W załączniku podstawowe założenia dotyczące projektu grantowego Fundusz Badań i Wdrożeń

wersja 2016 oraz aktualizacja 2017

Pliki do pobrania:
info_FBiW
info_FBiW_2017

Newsletter ?
Skip to content