Wniosek o płatność

W związku z obowiązkiem Grantobiorcy dotyczącym wystąpienia do KPAI z wnioskiem o płatność, na podstawie którego dokonywany jest zwrot odpowiedniej części poniesionych przez Grantobiorcę wydatków, poniżej zamieszczamy:

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja

Oświadczenie o podatku VAT

 

Zgodnie z § 17 FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW Grantobiorca ma obowiązek dostarczyć wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Załącznikami do wniosku o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację przedsięwzięcia, w tym w szczególności:

 

1) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;

2) dowodów zapłaty;

3) dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac;

4) zawartych umów lub dokumentów równoważnych;

5) innych dokumentów, o ile są wymagane zgodnie z umową o powierzenie grantu.

KPAI na każdym etapie weryfikacji wniosku o płatność ma prawo do wstrzymania płatności, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach lub uchybieniach związanych z realizacją przedsięwzięcia do czasu ich wyjaśnienia.

Newsletter ?
Skip to content