Fundusz Badań i Wdrożeń – Moduł II – Nabór I

#Ogłoszenie o konkursie – moduł 2

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ (FBiW)

Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) Bon na patent.

Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

CELE

Celem FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

2. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R;

9) zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

PRZEDMIOT WSPARCIA

W ramach konkursu udzielane wsparcie obejmuje następujące moduły wsparcia:

moduł 2: Bon na patent,

tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie. W przypadku, gdy Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w ramach jednego modułu, rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

O wsparcie w ramach FBiW mogą ubiegać się:

w ramach modułu 2:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby ze strony KPAI:

Przemysław Osóbka, tel. 56 661 17 10 email: [email protected]

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028 email: [email protected]

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Formularz dostępny pod adresem www.wnioski.kpai.pl.

FAQ

W związku ze stwierdzoną nieścisłością pomiędzy polem B.8.2 wniosku o dofinansowanie  (w Generatorze Wniosków) a pkt. 2.2 Kryteriów oceny merytorycznej (Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW) w ramach konkursu FBiW: moduł 2. Bon na patent informujemy, że w obu dokumentach została wprowadzona modyfikacja, która eliminuje nieścisłość odnoszącą się do zasięgu ochrony, o którą mogą występować Grantobiocy w ramach ogłoszonego konkursu.W związku ze stwierdzoną nieścisłością między Regulaminem wewnętrznym KPAI sp. z o. o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach modułu 2 Bon na patent oraz Generatorem Wniosków w zakresie maksymalnego poziomu dotacji, o jaki mogą starać się Wnioskodawcy w przedmiotowym konkursie, KPAI sp. z o. o. informuje, że stwierdzona nieścisłość została usunięta z Generatora Wniosków, a maksymalny poziom dofinasowania nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Co w sytuacji kiedy interesuje nas tylko Bon na Patent, czy musimy wypisywać wszystkie pola zawarte w zgłoszeniu, również te bezpośrednio dotyczące prac B+R (jest tu wiele informacji do uzupełnienia na temat planu realizacji, kalkulacji kosztów itp – co nie do końca dotyczy wniosku o patent)?

Wszystkie pola we wniosku należy wypełnić zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej KPAI instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (moduł 2).
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania.

 

Załączone pliki:

Ogłoszenie o konkursie

04.10.2017 Komunikat

zał. 2b – Kryteria ocena formalna

zał. 3b – Kryteria ocena merytoryczna

zał. 4 – Wydatki kwalifikowalne

zał. 5 – Formularz-WND-BON-instrukcja

zał. 6 – Wzór umowy FBiW

zał. 7b – Formularz WND wskaźniki

zał. 7b – Formularz WND oświadczenie de minimis

zał. 7b – Formularz WND formularz de minimis

zał. 7b – Formularz WND BON

wzór wniosku o dofinansowanie FB moduł 2

Regulamin FBiW

 

04.10.2017 Regulamin FBiW

04.10.2017 – ogłoszenie o konkursie

Newsletter ?
Skip to content