# Ogłoszenie o konkursie FB

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

UWAGA:

04.10.2017 KPAI ogłosiła komunikat dotyczący zmiany formy naboru wniosków aplikacyjnych.

Moduł 1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa:
Formularze preselekcyjne należy przygotować poprzez uzupełnienie wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word.
Formularze preselekcyjne należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (formularz preselekcyjny trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Moduł 2. Bon na patent:
Wnioski o dofinansowanie należy przygotować poprzez uzupełnienie wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (wniosek o dofinansowanie trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Treść komunikatu oraz zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajdują się w załączeniu.

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ (FBiW)

Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) Bon na patent.

Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

CELE

Celem FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

2. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R;

9) zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

PRZEDMIOT WSPARCIA

W ramach FBiW udzielane wsparcie obejmuje następujące moduły wsparcia:

1) moduł 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

tj. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Otrzymanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone;

2) moduł 2: Bon na patent,

tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie. W przypadku, gdy Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w ramach jednego modułu, rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

O wsparcie w ramach FBiW mogą ubiegać się:

1) w ramach modułu 1:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;

b) inne (duże) przedsiębiorstwa wyłącznie:

-pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu,

oraz

– w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

2) w ramach modułu 2:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby ze strony KPAI:

Przemysław Osóbka – tel. 56 661 17 10, e-mail: [email protected]
Aleksandra Agacińska, tel. 690 960 994 email: [email protected].

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Załączone pliki:
04.10.2017_komunikat
04.10.2017_ogłoszenie_o_konkursie
04.10.2017_regulamin_FBiW
ogłoszenie_o_konkursie_FB
regulamin_FBiW
wzór_formularza_preselekcyjnego_FB_moduł_1.
wzór_wniosku_o_dofinansowanie_FB_moduł_2.
zal_1_kryteria_preselekcja_FB
zal_2a_kryteria_ocena_formalna_FB
zal_2b_kryteria_ocena_formalna_BON
zal_3a_kryteria_ocena_merytoryczna_FB
zal_3b_kryteria_ocena_merytoryczna_BON
zal_4_wydatki_kwal_FB
zal_5_procedura_oceny_FB
zal_6_Formularz_preselekcyjny_FB
zal_6_Formularz_preselekcyjny_instrukcja_FB
zal_7a_Formularz_WND_formularz_pomoc_publiczna_FB
zal_7a_Formularz_WND_instrukcja_FB
zal_7a_Formularz_WND_wskaźniki_FB
zal_7b_Formularz_WND_BON
zal_7b_Formularz_WND_formularz_de_minimis_BON zal_7b_Formularz_WND_instrukcja_BON
zal_7b_Formularz_WND_oświadczenie_de_minimis_BON
zal_7b_Formularz_WND_wskaźniki_BON
zal_8_wzor_umowy_FBiW
zał_7a_Formularz_WND_FB
20.10.2017_komunikat
20.12.2017_zal_7a_Formularz_WND_FB

Newsletter ?
Skip to content