#Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w ramach I naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć, zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 3. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

Wzory załączników od numeru 3 do 5 zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą elektroniczną, jednocześnie znajdą je Państwo również na stronie www.kpai.pl.

5 – Oswiadczenie Grantobiorcy o przretwarzaniu danych
6 Formularz WND VB II zal 1 de minimis
7 Oświadczenie o statusie MŚP

Newsletter ?
Skip to content