#Wniosek o płatność

W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosku o płatność końcową rozliczającego całość kosztów dotyczących przedsięwzięcia,
poniżej zamieszczamy: formularz wniosku o płatność oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.

5.1 – 1 formularz wniosku o płatność

5.1 – 1a instrukcja

#Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §5 PŁATNOŚCI ust. 6  Warunkiem przekazania Grantobiorcy dofinansowania jest:

1) złożenie przez Grantobiorcę do KPAI prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność wraz z następującymi oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Grantobiorcy kopiami:

a) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej;

b) dowodów zapłaty;

c) dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac;

d) zawartych umów lub dokumentów równoważnych;

e) innych dokumentów, potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację przedsięwzięcia.

 

KOMUNIKAT

Prosimy o dołączanie do wniosku o płatność następującego dokumentu: Oświadczenie o podatku VAT oraz umieszczanie go w polu „załączniki” formularza wniosku o płatność.

 

Załączniki

Oświadczenie o podatku VAT

Newsletter ?
Skip to content