[bellows config_id="main" menu="4"]

TORUŃ, 05.03.2018

#Informacja dotycząca ostatecznego terminu składania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków jest 23.04.2018 r. (poniedziałek).

Wersję papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

CELE

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

 

PRZEDMIOT WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia jest wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP1 prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych2.

Jeden podmiot ma możliwości złożenia w ramach konkursu więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie, ale nie więcej niż 3 wniosków (do liczby 3 wniosków nie wlicza się wniosku, który został złożony w poprzednim naborze).

 

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

 

ALOKACJA

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi 24.200.000,00 PLN .

Dostępna alokacja podzielona została na zakresy wsparcia w następujący sposób:

 

 

Nazwa projektu / zakresu

Planowana wartość alokacji (PLN)

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (PLN)

Maksymalna wartość wsparcia (PLN)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 1: Przedsięwzięcie złożone przez Wnioskodawcę, który nie uzyskał wsparcia w ramach projektu FBiW-VB(jedno przedsięwzięcie/wniosek)

12.000.000,00

(w tym 600.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

nie mniej niż 20 000,00

nie więcej niż 100 000,00

Nie więcej niż

80 000,00

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 2: Pozostałe przedsięwzięcia/wnioski nie ujęte w ramach zakresu 1 i 3

10.980.000,00

(w tym 549.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 3: Przedsięwzięcia/wnioski z zakresu innych niż podstawowe Inteligentne Specjalizacje, wyłonione w ramach przedsiębiorczego odkrywania

1.220.000,00

(w tym 61.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

 

CHARAKTER KONKURSU

Nabór ma charakter zamknięty.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.

Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersję papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:

a) biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;

b) biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;

c) biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;

d) biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz.

Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.

Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego nadania.

 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji: www.kpai.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:

1) Ze strony KPAI:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028;

Agnieszka Ludwiczak, tel. 690 960 494;

2) Ze strony PPiK:

Lech Światły, tel. 661 528 009;

Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626;

3) Ze strony IPH:

Ilona Zduńska, tel. 885 230 841;

Marta Wiśniewska, tel. 885 230 843;

4) Ze strony PTE:

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62.

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Formularz dostępny pod adresem www.wnioski.kpai.pl.

Załączone pliki:

1.-Ogłoszenie-o-konkursie-VB-II

Regulamin-VB-II

zal 1 kryteria ocena formalna VB II

zal 2 kryteria ocena merytoryczna VB II

zal 3 wydatki kwal FBiW VB II

zal 4 procedura oceny VB II

zal 5 Formularz WND VB II zal 2 osw de minimis

zal 5 Formularz WND VB II zal 3 pomoc publ

zal 5 Formularz Wniosku o dofinansowanie VB II

zal 6 wzor umowy VB II

zal 7 Oświadczenie o statusie MŚP

zal_5_formularz_WND_formularz_de_minimis_VB

zal_5_formularz_WND_instrukcja_VB II.pdf

zal_5_formularz_WND_wskaźniki_VB II

*WND – Wniosek o dofinansowanie

*VB – Voucher Badawczy

Newsletter ?
Skip to content