[bellows config_id="main" menu="4"]

#Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przyznanie im dotacji na realizację działań badawczo-rozwojowych

Ostatnie aktualności

#Podstawowe założenia

W załączeniu podstawowe założenia dotyczące projektu grantowego Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

wersja 2016 oraz aktualizacja 2017

Załączone pliki:
info_FBiW_VB
info_FBiW_VB_2017

#Informacja dotycząca ostatecznego terminu składania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków jest 23.04.2018 r. (poniedziałek).

Wersję papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

 

#Ogłoszenie o konkursie w ramach II naboru „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.
Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

CELE

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.
Cele szczegółowe projektu to:
1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;
2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;
3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;
4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;
5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;
6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;
7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;
8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

 

PRZEDMIOT WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia jest wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP1 prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych2.
Jeden podmiot ma możliwości złożenia w ramach konkursu więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie, ale nie więcej niż 3 wniosków (do liczby 3 wniosków nie wlicza się wniosku, który został złożony w poprzednim naborze).

 

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.
Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

 

ALOKACJA

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi 24.200.000,00 PLN .
Dostępna alokacja podzielona została na zakresy wsparcia w następujący sposób:

 

 

Nazwa projektu / zakresu

Planowana wartość alokacji (PLN)

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (PLN)

Maksymalna wartość wsparcia (PLN)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 1: Przedsięwzięcie złożone przez Wnioskodawcę, który nie uzyskał wsparcia w ramach projektu FBiW-VB(jedno przedsięwzięcie/wniosek)

12.000.000,00

(w tym 600.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

nie mniej niż 20 000,00

nie więcej niż 100 000,00

Nie więcej niż

80 000,00

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 2: Pozostałe przedsięwzięcia/wnioski nie ujęte w ramach zakresu 1 i 3

10.980.000,00

(w tym 549.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Zakres 3: Przedsięwzięcia/wnioski z zakresu innych niż podstawowe Inteligentne Specjalizacje, wyłonione w ramach przedsiębiorczego odkrywania

1.220.000,00

(w tym 61.000,00 stanowi rezerwa na odwołania)

 

CHARAKTER KONKURSU

Nabór ma charakter zamknięty.
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.
Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersję papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.
Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:
a) biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;
b) biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;
c) biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;
d) biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz.
Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.
Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego nadania.

 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji: www.kpai.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:
1) Ze strony KPAI:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028;
Agnieszka Ludwiczak, tel. 690 960 494;

2) Ze strony PPiK:
Lech Światły, tel. 661 528 009;
Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626;

3) Ze strony IPH:

Marta Wiśniewska – 56 658 62 93 | e-mail: [email protected]

Marta Olszewska – 56 657 48 81 | e-mail: [email protected]

4) Ze strony PTE:
Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62.

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 

Załączone pliki:

1.-Ogłoszenie-o-konkursie-VB-II
Regulamin-VB-II
zal 1 kryteria ocena formalna VB II
zal 2 kryteria ocena merytoryczna VB II
zal 3 wydatki kwal FBiW VB II
zal 4 procedura oceny VB II
zal 5 Formularz WND VB II zal 2 osw de minimis
zal 5 Formularz WND VB II zal 3 pomoc publ
zal 5 Formularz Wniosku o dofinansowanie VB II
zal 6 wzor umowy VB II
zal 7 Oświadczenie o statusie MŚP
zal_5_formularz_WND_formularz_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_instrukcja_VB II.pdf
zal_5_formularz_WND_wskaźniki_VB II

*WND – Wniosek o dofinansowanie
*VB – Voucher Badawczy

#Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w ramach I naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć, zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)

  a. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

 3. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

Wzory załączników od numeru 3 do 5 zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą elektroniczną, jednocześnie znajdą je Państwo również na stronie www.kpai.pl.

5 – Oswiadczenie Grantobiorcy o przretwarzaniu danych
6 Formularz WND VB II zal 1 de minimis
7 Oświadczenie o statusie MŚP

#Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w ramach II naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy iż uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć odbędzie się dnia 16.10.2018 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (sala 215) o godz. 10:00. W celu dopełnienia formalności związanych z podpisywaniem umów prosimy o wcześniejsze przybycie między godz. 8:00 a 9:30 do sali 215.

 

Prosimy o zabranie ze sobą pieczątek firmowych oraz imiennych (o ile firma posługuje się pieczątką firmową).

 

Przypominamy, iż umowa może zostać podpisana jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z sekcją A.3 wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. W przypadku zmiany osób reprezentujących wnioskodawcę należy poinformować KPAI sp. z o.o. załączając stosowne pełnomocnictwo (oryginał).

 

 

Poniżej zamieszczamy listę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)
 2. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do KPAI)
 4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
  b. w przypadku gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 5. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych)1 (dotyczy tylko osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek cywilnych).
 6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP2.

 

Wzory załączników:

 1. Oświadczenie Grantobiorcy (dotyczy przetwarzania danych);
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

#Dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy w ramach I naboru „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów dotyczących I naboru przedsięwzięć w ramach projektu „Fundusz badan i Wdrożeń – Voucher Badawczy” zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia:

 1. Wzór weksla in blanco
 2. Wzór deklaracji wekslowej.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, Grantobiorca wnosi nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu.

#Ogłoszenie o konkursie

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie zostanie udostępniona przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie

04.09.2017 pod adresem: www.wnioski.kpai.pl udostępniono elektroniczną aplikację do wypełniania wniosków o dofinansowanie

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CELE

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

 

 

PRZEDMIOT WSPARCIA

Wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP[1] prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych[2].

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca tylko jednego przedsięwzięcia. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, rozpatrywaniu podlegał będzie jedynie pierwszy wniosek złożony w terminie naboru (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

ALOKACJA

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi 16 000 000,00 PLN.

Przewiduje się, zachowanie wyodrębnionej z alokacji kwoty w wysokości 800 000,00 PLN jako rezerwy na procedurę odwoławczą.

 

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna intensywność pomocy wynosi[3] nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW – VB.

Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN

 

CHARAKTER KONKURSU

Nabór ma charakter zamknięty.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.

Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersje papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:

a)    biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;

b)   biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;

c)    biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;

d)   biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz;

Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.

Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego nadania. 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:

1) Ze strony KPAI:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028, email: [email protected];

Agnieszka Ludwiczak, tel. 690 960 494, email: [email protected];

2) Ze strony PPiK:

Lech Światły, tel. 661 528 009, email: [email protected]l;

Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626, email: [email protected];

3) Ze strony IPH:

Ilona Zduńska, tel. 56/658 62 90, email: [email protected]l;

Marta Wiśniewska, tel. 885 230 843, e-mail: [email protected]l;

4) Ze strony PTE:

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62, email: [email protected]l.

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected].


[1] Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014.

[2] Zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

[3] Szczegółowe zasady dotyczące intensywności pomocy w ramach FBiW-VB reguluje: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Załączone pliki:
ogłoszenie_o_konkursie_[zip]_KOMPLET_VB
ogłoszenie_o_konkursie_VB
regulamin_VB
zal_1_kryteria_formalne_VB
zal_2_kryteria_merytoryczne_VB
zal_3_wydatki_kwalifikowalne_VB
zal_4_procedura_oceny_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_pomoc_publiczna_VB
zal_5_formularz_WND_instrukcja_VB
zal_5_formularz_WND_oświadczenie_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_VB
zal_5_formularz_WND_wskaźniki_VB
zal_6_wzór_umowy_grantowej_VB
zal_7_Oświadczenie o statusie MŚP

#Kontakt VB

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

[email protected]

tel. +48 56 661 17 11

 

– 

Kontakt do Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028, email: [email protected]

Agnieszka Ludwiczak, tel. 690 960 494, [email protected]

Kontakt do Partnerów:

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Lech Światły – tel. 661 528 009, e-mail: [email protected]

Grażyna Prażuch – tel. 605 900 626, e-mail: [email protected]

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ilona Zduńska, tel. 885 230 841, e-mail: [email protected]

Marta Wiśniewska, tel. 885 230 843, e-mail: [email protected]

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Agnieszka Kahlau – tel. 52/322 90 62, e-mail: [email protected].

#Spotkania informacyjne VB

W ramach prowadzonej polityki bezpośredniej komunikacji w załączniku publikujemy harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Załączone pliki:
harmonogram_spotkan-nabor I

harmonogram_spotkan – nabor II

#Informacja projektowa VB

Tytuł projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

 • Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z. o. o. (Lider projektu);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy (Partner projektu);
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (Partner projektu);
 • „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Partner projektu).

 

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone będą działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Planowane jest objęcie projektem minimum 300 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 30 799 597,35 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu, tj. 26 179 657,74 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy – logo kolor

Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy – logo czarno białe

#Definicje VB

Definicje w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

1. Badania podstawowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia czy wykorzystania badań podstawowych nie mogą być objęte przedmiotem dofinansowania w ramach FBiW-VB.

2. Badania przemysłowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3. Całkowite zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia oraz KPAI przekazał na rzecz Grantobiorcy płatność końcową.

4. Dofinansowanie – należy przez to rozumieć wsparcie (dotację; grant) udzielane Grantobiorcy ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FBiW-VB na podstawie umowy o powierzenie grantu, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

5. Dokumentacja FBiW-VB – należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji kształtującej prawa i obowiązki Grantobiorcy w ramach FBiW-VB, obejmującej m.in. Regulamin wraz z załącznikami, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowę o powierzenie grantu wraz załącznikami, oświadczenia woli KPAI oraz Grantobiorcy złożone w związku z realizacją przedsięwzięcia, Wytyczne, a także powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego i unijnego.

6. Działalność innowacyjna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1710) – należy przez to rozumieć działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

7. Efekt zachęty – zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 651/2014 – należy przez to rozumieć warunek niezbędny do spełnienia przez Grantobiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach schematu pomocy publicznej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). Uznaje się, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli grantobiorca złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności.

8. Ekoinnowacja – należy przez to rozumieć innowację w dowolnej postaci, której wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych[1].

9. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) – należy przez to rozumieć projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy” realizowany w oparciu o art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przez KPAI w partnerstwie z PPiK, IPH, PTE; Projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów na realizację działań badawczo-rozwojowych.

10. Grantobiorca (Wnioskodawca) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniającego warunki opisane w Regulaminie, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez KPAI w ramach FBiW-VB, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

11. Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania[2]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

12. Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych[3]. Nie jest innowacją:

1) Zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) Proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) Zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) Dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) Regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) Obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

13. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3.

14. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający poprzez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego[4].

15. Inteligentne specjalizacje (IS) – należy przez to rozumieć wyłonione według zasad określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dziedziny gospodarki i nauki najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań[5].

16. Jednostka naukowa – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

17. Komercjalizacja wyników prac B+R – należy przez to rozumiećwdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy[6].

18. Komisja Konkursowa FBiW-VB – należy przez to rozumieć zespół przeprowadzający ocenę wniosków w ramach organizowanego konkursu. Powołana do przeprowadzenia procesu oceny przedsięwzięć (oceny formalnej i merytorycznej wniosków). Członkowie Komisji Konkursowej FBiW-VB dokonują rzetelnej i bezstronnej oceny przedsięwzięć według określonych w Regulaminie kryteriów.

19. Koszt całkowity przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji.

20. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) – należy przez to rozumieć operatora FBiW-VB (Beneficjenta FBiW-VB; Grantodawcę; Lidera projektu); Zadaniem KPAI jest przeprowadzenie wszelkich działań związanych z zarządzaniem FBiW-VB, w tym w zakresie naboru, oceny, wdrażania, kontroli i monitoringu przedsięwzięć realizowanych w ramach FBiW-VB.

21. MŚP –należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

22. Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub unijnego lub dokumentacji FBiW-VB, wynikające z działania lub zaniechania Grantobiorcy, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego.

23. Ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dokonywany przez Komisję Konkursową FBiW-VB kompleksowy proces oceny wniosku w ramach oceny formalnej i merytorycznej według określonych kryteriów i procedury.

24. Partnerstwo – należy przez to rozumieć porozumienie zawarte na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) a Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu (IPH) i„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców (PPiK) i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy (PTE), zgodne z ustawą wdrożeniową powołane do realizacji FBiW-VB.

25. Płatność – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość wsparcia na realizację przedsięwzięcia, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz spełnieniu warunków określonych w dokumentacji FBiW-VB.

26. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013 i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). Maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (100 tys. euro dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów).

27. Pozytywna ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć spełnienie przez przedsięwzięcie wszystkich kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

28. Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

29. Prace rozwojowe (eksperymentalne prace rozwojowe) – zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

30. Przedsięwzięcie – działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia współfinansowaniem w ramach FBiW-VB w ramach RPO WK-P.

31. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, należący do sektora MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

32. Przedstawiciele KPAI – należy przez to rozumieć osoby, które są członkami Komisji Konkursowej FBiW-VB i są powołani przez KPAI dla oceny przedsięwzięć. Osoby te zostają wskazane przez KPAI i nie muszą być pracownikami KPAI.

33. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – należy przez to rozumieć program przyjęty uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

34. Regulamin –należy przez to rozumieć dokument pn. „Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, który określa zasady i tryby przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach FBiW-VB.

35. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

36. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – zgodnie z komunikatem COM(2001) 366 Zielona Księga pt. „Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”(Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility) – należy przez to rozumieć koncepcję, zgodnie z którą podmioty uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami na zasadzie dobrowolności. Założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

37. Trwałość przedsięwzięcia – zgodnie z art. 71Rozporządzenia ogólnego– należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

38. Umowa o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć umowę określającą role, prawa i obowiązki stron – Grantobiorcy oraz KPAI – w realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

39. Wkład własny – należy przez to rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez Grantobiorcę
w wysokości niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania przedsięwzięcia i pełnej jego realizacji.

40. Wniosek o dofinansowanie (wniosek) – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej w ramach FBiW-VB (wraz z załącznikami) sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania, w formie określonej przez KPAI, zawierający m.in. dane Grantobiorcy, opis przedsięwzięcia, wskaźniki i cele przedsięwzięcia, terminy, kwoty. Wniosek składany jest w okresie naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i w formie określonej w konkursie.

41. Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć, określony przez KPAI, standardowy formularz wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, na podstawie którego Grantobiorca rozlicza poniesione wydatki.

42. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem – należy przez to rozumieć wydatki określone w Regulaminie, wskazane we wniosku, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji, spełniające pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach FBiW-VB, w tym w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a także odpowiednich wytycznych.

43. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały poniesione przez Grantobiorcę.

44. Zasada „dwóch par oczu” – należy przez to rozumieć sposób oceny przedsięwzięcia, polegający na ocenie danego elementu przedsięwzięcia przez co najmniej dwie osoby.

45. Zespół Ekspertów – należy przez to rozumieć powołany przez KPAI zespół specjalistów, dokonujący oceny przedsięwzięć w ramach działań Komisji Konkursowej FBiW-VB. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi każdorazowo do trzech ekspertów z przygotowanej przez KPAI listy ekspertów zewnętrznych.

 


[1] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

[2] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[3] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[4] Zgodnie z uchwałą Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienioną uchwałą Nr 50/1805/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 53/1958/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 4/50/2016 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 13/412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr 3/100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.

[5] Zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

[6] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

#Wytyczne VB

Grantobiorcy realizujący przedsięwzięcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” są zobowiązani do przestrzegania następujących Wytycznych:

1. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 19 grudnia 2017 r.)

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/

 

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Grantobiorcy są zobowiązani do śledzenia zmian Wytycznych oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z ich aktualną wersją.

Newsletter ?
Skip to content