[bellows config_id="main" menu="4"]

# Fundusz Badań i Wdrożeń


Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

-prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa

-bony na patent

Ostatnie aktualności

# Podstawowe założenia FB

W załączniku podstawowe założenia dotyczące projektu grantowego Fundusz Badań i Wdrożeń

wersja 2016 oraz aktualizacja 2017

Pliki do pobrania:
info_FBiW
info_FBiW_2017

#Dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy w ramach I naboru „Fundusz Badań i Wdrożeń”.

W związku z planowanym podpisaniem umów dotyczących I naboru przedsięwzięć w ramach projektu „Fundusz badan i Wdrożeń” zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia:

  1. Wzór weksla in blanco
  2. Wzór deklaracji wekslowej.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, Grantobiorca wnosi nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu.

# Ogłoszenie o konkursie FB

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

UWAGA:

04.10.2017 KPAI ogłosiła komunikat dotyczący zmiany formy naboru wniosków aplikacyjnych.

Moduł 1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa:
Formularze preselekcyjne należy przygotować poprzez uzupełnienie wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word.
Formularze preselekcyjne należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (formularz preselekcyjny trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Moduł 2. Bon na patent:
Wnioski o dofinansowanie należy przygotować poprzez uzupełnienie wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (wniosek o dofinansowanie trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Treść komunikatu oraz zaktualizowana dokumentacja konkursowa znajdują się w załączeniu.

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ (FBiW)

Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) Bon na patent.

Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

CELE

Celem FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

2. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R;

9) zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

PRZEDMIOT WSPARCIA

W ramach FBiW udzielane wsparcie obejmuje następujące moduły wsparcia:

1) moduł 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

tj. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Otrzymanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone;

2) moduł 2: Bon na patent,

tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie. W przypadku, gdy Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w ramach jednego modułu, rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie (lub formularze preselekcyjne) w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

O wsparcie w ramach FBiW mogą ubiegać się:

1) w ramach modułu 1:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;

b) inne (duże) przedsiębiorstwa wyłącznie:

-pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu,

oraz

– w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

2) w ramach modułu 2:

a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby ze strony KPAI:

Przemysław Osóbka – tel. 56 661 17 10, e-mail: [email protected]
Aleksandra Agacińska, tel. 690 960 994 email: [email protected].

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Załączone pliki:
04.10.2017_komunikat
04.10.2017_ogłoszenie_o_konkursie
04.10.2017_regulamin_FBiW
ogłoszenie_o_konkursie_FB
regulamin_FBiW
wzór_formularza_preselekcyjnego_FB_moduł_1.
wzór_wniosku_o_dofinansowanie_FB_moduł_2.
zal_1_kryteria_preselekcja_FB
zal_2a_kryteria_ocena_formalna_FB
zal_2b_kryteria_ocena_formalna_BON
zal_3a_kryteria_ocena_merytoryczna_FB
zal_3b_kryteria_ocena_merytoryczna_BON
zal_4_wydatki_kwal_FB
zal_5_procedura_oceny_FB
zal_6_Formularz_preselekcyjny_FB
zal_6_Formularz_preselekcyjny_instrukcja_FB
zal_7a_Formularz_WND_formularz_pomoc_publiczna_FB
zal_7a_Formularz_WND_instrukcja_FB
zal_7a_Formularz_WND_wskaźniki_FB
zal_7b_Formularz_WND_BON
zal_7b_Formularz_WND_formularz_de_minimis_BON zal_7b_Formularz_WND_instrukcja_BON
zal_7b_Formularz_WND_oświadczenie_de_minimis_BON
zal_7b_Formularz_WND_wskaźniki_BON
zal_8_wzor_umowy_FBiW
zał_7a_Formularz_WND_FB
20.10.2017_komunikat
20.12.2017_zal_7a_Formularz_WND_FB

 

# Kontakt FB

Fundusz Badań i Wdrożeń

[email protected] tel. +48 56 661 17 11

 

Kontakt do Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji:

Przemysław Osóbka – tel. 56 661 17 10, e-mail: [email protected]

Aleksandra Agacińska – tel. 690 960 994, e-mail: [email protected]

 

Kontakt do Partnera: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małgorzata Kornand – tel. (56) 699 54 48, e-mail: [email protected]

Justyna Urbanowicz – tel. (56) 699 54 48, e-mail: [email protected]

# Informacja projektowa FB

 

Tytuł projektu: Fundusz Badań i Wdrożeń

Cele projektu: Celem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

Pomoc udzielana w formie grantów przyczynić się do wzrostu poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z. o. o. (Lider projektu);
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner projektu).

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone będą działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach oraz pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Planowane jest objęcie projektem minimum 49 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 48 845 528,83 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu, tj. 41 518 699,50 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

# FAQ FB – pytania i odpowiedzi

FAQ FB – pytania i odpowiedzi w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Zapraszamy również do korzystania z kontaktów roboczych z pracownikami obsługującymi projekt FBiW.

Otrzymacie Państwo konkretną informację w zakresie dokumentacji konkursowej, terminu naboru, instrukcji wypełniania wniosku czy innych niezbędnych zagadnień, które pomogą Państwu w przygotowaniu i złożeniu dokumentów w odpowiedzi na konkurs FBiW

Jednocześnie przypominamy, że przedstawione informacje nie stanowią wykładni prawa ani Regulaminu FBiW, i nie stanowią oceny przedsięwzięć oraz opracowywane są w oparciu o bieżące przepisy prawa i inne dokumenty związanych z konkursem


 

W związku zapytaniami Grantobiorców biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”, o sposób reprezentacji podczas panelu ekspertów informujemy, że zgodnie ze wskazówkami, które Państwu przekazywaliśmy, udział w panelu ekspertów dotyczy osób wskazanych przez Państwa w pkt. A.3, A.4 wniosku o dofinansowanie lub osób upoważnionych przez Grantobiorcę,

które zastępują dwie lub jedną z osób wcześniej wymienionych. Tym samym uczestnictwo powinno być ograniczone maksymalnie do dwóch osób.


 

W związku zapytaniami Grantobiorców biorących udział w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”, o sposób reprezentacji podczas panelu ekspertów informujemy, że zgodnie z § 9 pkt. 15-17 Regulaminu wewnętrznego  KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW:

– w ramach oceny merytorycznej Grantobiorca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie i miejscu wskazanym przez KPAI prezentacji przedsięwzięcia w dowolnej formie pozwalającej na dokonanie ostatecznej oceny przedsięwzięcia przez Komisję Konkursową FBiW,
– prezentacja przedsięwzięcia jest obligatoryjnym elementem oceny. Odmowa udziału w prezentacji lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo jest równoznaczne z odrzuceniem przedsięwzięcia na etapie oceny merytorycznej,
oświadczenia Grantobiorcy składane w trakcie prezentacji traktowane są jako integralna część dokumentacji.

Składanie oświadczeń Grantobiorcy (domyślnie oświadczeń woli) jest możliwe tylko przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji i podejmowania decyzji prawnie wiążących w jego imieniu. Za osoby upoważnione do reprezentowania Grantobiorcy uznaje się  te osoby, które zostały wskazane w KRS, CEDiG lub innym dokumencie rejestrowym i zostały wymienione w pkt. A.3 wniosku o dofinansowanie. Tym samym udział w panelu ekspertów  innych osób niż wskazane powyżej jest możliwy, pod warunkiem wykazania się przez osobę, której może to dotyczyć stosownym upoważnieniem obejmującym również składanie oświadczeń woli w imieniu Grantobiorcy.

Powyższe dotyczy również uczestnictwa w panelu ekspertów osoby wskazanej do kontaktu w pkt. A.4 wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat przedsięwzięcia, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i realizacją przedsięwzięcia. Osoba ta musi być pracownikiem Wnioskodawcy (zatrudnionym na umowę o pracę lub kontrakt menadżerski).

W związku z  § 9 pkt. 17 Regulaminu wewnętrznego  KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW udział osoby do kontaktu w panelu ekspertów może pociągać za sobą konieczność upoważnienia jej do składania oświadczeń w imieniu Grantobiorcy w przypadku, gdy Grantobiorca będzie reprezentowany przez inną osobę niż osoba wymieniona w pkt. A.3 wniosku o dofinansowanie.


 

W związku ze stwierdzoną nieścisłością między Regulaminem wewnętrznym KPAI sp. z o. o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW, Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach modułu 2 Bon na patent oraz Generatorem Wniosków w zakresie maksymalnego poziomu dotacji, o jaki mogą starać się Wnioskodawcy w przedmiotowym konkursie, KPAI sp. z o. o. informuje, że stwierdzona nieścisłość została usunięta z Generatora Wniosków, a maksymalny poziom dofinasowania nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

CZY ZAKUP USŁUG BADAŃ UŻYTKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSTATECZNYCH UŻYTKOWNIKÓW OPRACOWYWANYCH PRZEZ NAS INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW STANOWI WYDATEK KWALIFIKOWANY I DO JAKIEJ KATEGORII KOSZTÓW POWINIEN ZOSTAĆ ZALICZONY? NADMIENIAM, ŻE BADANIA UŻYTKOWE SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH, GDYŻ MIĘDZY INNYMI:

– ICH WYNIKI POZWOLĄ NA PODJĘCIE OSTATECZNEJ DECYZJI CO DO WYBORU MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PRODUKTACH;

– BĘDĄ PODSTAWĄ DO MODYFIKACJI KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH;

– POSŁUŻĄ DO OPRACOWANIA TABELI ROZMIAROWO-WZROSTOWEJ DLA KONKRETNEJ GRUPY PRODUKTOWEJ.

1.CZY WSPOMINANE KOSZTY POWINNY ZOSTAĆ ZALICZONE DO KOSZTÓW BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI. CZY TEŻ BĘDĄ TO KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA?

2.CZY W RAMACH PROJEKTU JEST MOŻLIWE ZLECENIE TAKICH TESTÓW UŻYTKOWNIKOM KOŃCOWYM INDYWIDUALNIE NA ZASADZIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH? JEDNAK NA TYM ETAPIE RODZI SIĘ PYTANIE ODNOŚNIE KWALIFIKOWALNOŚCI TAKICH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA W JAKIEJ KATEGORII WYDATKÓW NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ? CZY W KATEGORII NR 1 KOSZTY PERSONELU CZY TEŻ KATEGORII NR 3 KOSZTY BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI CZY TEŻ BĘDĄ TO KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH KATEGORII NR 3?

ZWRACAM SIĘ Z ZAPYTANIEM DO JAKIEJ KATEGORII KOSZTÓW NALEŻY ZALICZYĆ KOSZTY PROJEKTANTA (KLUCZOWA ROLA W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWYCH WYROBÓW POD KĄTEM ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ WYROBU) ZAANGAŻOWANEGO W PROCES PROJEKTOWANIA NOWYCH WYROBÓW ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA. ZGODNIE Z NOWYMI WYTYCZNYMI W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Z DEFINICJI PERSONELU (ROZDZIAŁ 3 PKT 1 LIT. R ZOSTAŁY WYŁĄCZONE OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE. W OBECNYM KSZTAŁCIE „WYTYCZNYCH”, PERSONELEM PROJEKTU SĄ TYLKO OSOBY ZAANGAŻOWANE DO REALIZACJI ZADAŃ LUB CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, OSOBY SAMOZATRUDNIONE W ROZUMIENIU „WYTYCZNYCH” (TJ. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, KTÓRE SĄ BENEFICJENTAMI PROJEKTÓW), OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ WOLONTARIUSZE. OSOBY ANGAŻOWANE DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE NA PODSTAWIE STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO, OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIENIONYCH „WYTYCZNYCH”, NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO PERSONEL PROJEKTU, A BĘDĄ WYKONAWCAMI USŁUGI ZLECANEJ PRZEZ BENEFICJENTA. W KONTEKŚCIE POWYŻSZEGO CZY WYNAGRODZENIE PROJEKTANTA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA NALEŻY ZALICZYĆ DO:

a) 1) KOSZTÓW PERSONELU: BADACZY, TECHNIKÓW I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ ONI ZATRUDNIENI PRZY DANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU;

b) 3) KOSZTÓW BADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY, WIEDZY I PATENTÓW ZAKUPIONYCH LUB UŻYTKOWANYCH NA PODSTAWIE LICENCJI UDZIELONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE NA WARUNKACH PEŁNEJ KONKURENCJI ORAZ KOSZTY DORADZTWA I RÓWNORZĘDNYCH USŁUG WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA .

KTÓRA Z POWYŻSZYCH A) CZY B)? JEDNOCZEŚNIE W PRZYPADKU GDY WSKAŻĄ PAŃSTWO NA KATEGORIĘ OKREŚLONĄ W PUNKCIE B) TO CZY KOSZTY UMOWY ZLECENIA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO KOSZTY UMOWY CZY NA PODSTAWIE WIEDZY CZY KOSZTY DORADZTWA?

JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ O ODPOWIEDŹ CZY KOSZTY KONTRAKTU MENADŻERSKIEGO SĄ KOSZTAMI KWALIFIKOWALNYMI I DO JAKIEJ KATEGORII WYDATKÓW WSKAZANYCH POWYŻEJ POWINNY BYĆ ZALICZONE?

Każdy koszt uwzględniony we wniosku o dofinansowanie musi spełniać warunki kwalifikowalności, o których mowa w dokumentacji konkursowej.

W ramach konkursu przewidziano zamknięty katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Katalog ten nie jest równoznaczny z kategoriami (nazwami) kosztów we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca sam określa ilość oraz zakres kategorii kosztów we wniosku o dofinansowanie, uzasadniając zgodność z listą wydatków kwalifikowalnych (w tym przyporządkowanie) i innymi warunkami, m.in. wysokości, niezbędności i bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia.

Ocena właściwego ujęcia kosztów prowadzona jest po złożeniu formularza/wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie wszelkie zakupy muszą odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym również w zakresie procedur dotyczących udzielania zamówień. I tak, np. umowy cywilno-prawne nie są wyłączone z obowiązku przeprowadzenia zamówienia w procedurze konkurencyjnej.

ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAMIESZCZONĄ W KOMUNIKACIE Z DN. 04.10.2017R. FORMULARZE PRESELEKCYJNE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ POPRZEZ UZUPEŁNIENIE WERSJI EDYTOWALNEJ WZORU FORMULARZA W FORMACIE MS WORD. FORMULARZE PRESELEKCYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ ORAZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (FORMULARZ PRESELEKCYJNY TRWALE NAGRANY NA NOŚNIK CD LUB DVD). CZY WERSJA ELEKTRONICZNA STANOWIĆ MA SKAN PODPISANEGO WNIOSKU? CZY TEŻ MA TO BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE WYPALENIE WERSJI EDYTOWALNEJ WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Zgodnie z komunikatem z dnia 4 października 2017 r. Formularze preselekcyjne należy przygotować poprzez uzupełnienie zamieszczonej na stronie www.kpai.pl wersji edytowalnej wzoru formularza w formacie MS Word. Formularze preselekcyjne należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (formularz preselekcyjny trwale nagrany na nośnik CD lub DVD).

Wersja elektroniczna ma stanowić wypełniony formularz preselekcyjny (wersja edytowalna, nie skan) nagrany na nośnik.

NA ETAPIE SKŁADANIA WŁAŚCIWEGO WNIOSKU NALEŻY WSKAZAĆ WSKAŹNIKI REZULTATU, ZGODNIE Z LISTĄ. PREZENTACJA POWYŻSZYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU WE WŁAŚCIWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (W SEKCJI C.2 WSKAŹNIKI REZULTATU ORAZ OSOBNO W SEKCJI C.3 WSKAŹNIK MIEJSC PRACY) POWODUJE , ŻE NASUWA SIĘ UZASADNIONA WĄTPLIWOŚĆ CO DO KWALIFIKOWALNOŚCI PROJEKTÓW KTÓRE NIE PRZEWIDUJĄ DOKONANIA ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH, WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH LUB WZORÓW UŻYTKOWYCH. PROSZĘ O JEDNOZNACZNĄ ODPOWIEDŹ CZY MOŻLIWE JEST DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE WE WŁAŚCIWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAPREZENTOWANE ZOSTANIE POPRZEZ BRAK REALIZACJI WSKAZANYCH WSKAŹNIKÓW REZULTATU (NIE DOJDZIE DO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO, WZORU PRZEMYSŁOWEGO, CZY UŻYTKOWEGO). PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA POWYŻSZE PYTANIE, PONIEWAŻ POZWOLI ONA NA ZAOSZCZĘDZENIE CZASU PRZYGOTOWANIA APLIKACJI PRESELEKCYJNEJ PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRZY NIE SĄ ZDECYDOWANI ( Z RÓŻNYCH POWODÓW, RÓWNIEŻ Z BRAKU CHĘCI UJAWNIANIA PEWNYCH ROZWIĄZAŃ, CO JEST ZGODNE Z POLITYKĄ OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W TYCH FIRMACH) NA ZGŁOSZENIA DO OCHRONY UZYSKANYCH W RAMACH PROWADZONYCH PRAC B+R ROZWIĄZAŃ.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zawiera wskaźniki możliwe do wyboru w ramach FBiW. Część z tych wskaźników jest obligatoryjna, co oznacza, że wnioskodawca ma obowiązek je wybrać, a przedsięwzięcie musi je osiągnąć. Pozostałe wskaźniki są nieobowiązkowe. Natomiast wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie wskaźniki, które w najwłaściwszy sposób będą odzwierciedlać specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele. Każdy wnioskodawca ma obowiązek wybrać wszystkie te wskaźniki, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie wskaźniki powstałe w wyniku prowadzonych działań będą badane i oceniane w sposób szczególny przez cały okres trwałości przedsięwzięcia.

Z REGULAMINU § 17 UST.2 WYNIKA, ŻE GRANTOBIORCA MOŻE DOKONAĆ PRZESUNIĘĆ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM DO 10 % WARTOŚCI KWOTY DO KTÓREJ NASTĘPUJE PRZESUNIECIE. CO NALEŻY ROZUMIEĆ, POD POJĘCIEM KATEGORII WYDATKÓW? SĄ TO DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ? CZY TEŻ RODZAJE WYDATKÓW OKREŚLONYCH W LIŚCIE WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM? (TJ. 1) KOSZTY PERSONELU: BADACZY, TECHNIKÓW I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ ONI ZATRUDNIENI PRZY DANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU…;2) KOSZTY APARATURY I SPRZĘTU ….; 3) KOSZTY BADAŃ …; 4) KOSZTY MATERIAŁÓW, DOSTAW I PODOBNYCH PRODUKTÓW, NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, PONOSZONE BEZPOŚREDNIO W WYNIKU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA…)

Zgodnie z punktem D.2 w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu 1, kategorie kosztów, to zadanie, które wnioskodawca planuje zrealizować w ramach opisywanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca sam określa ilość oraz zakres kategorii kosztów we wniosku o dofinansowanie, uzasadniając zgodność z listą wydatków kwalifikowalnych (w tym przyporządkowanie) i innymi warunkami, m.in. wysokości, niezbędności i bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia.

§ 18 REGULAMINU STWIERDZA, ŻE KOSZTY APARATURY I SPRZĘTU SĄ NIEKWALIFIKOWALNE JEŻELI PROJEKT MOŻE ZAWSZE LUB POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO. CZY POWYŻSZE STWIERDZENIE ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE DO SYTUACJI W KTÓREJ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NABYWA APARATURĘ BADAWCZĄ I W RAMACH PROJEKTU FINANSUJE KOSZTY AMORTYZACJI TEGO SPRZĘTU ? JAK NALEŻY TRAKTOWAĆ POWYŻSZY ZAPIS REGULAMINU W SYTUACJI, W KTÓREJ PRZEDSIĘBIORCA DYSPONUJE JUŻ NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM BADAWCZYM, NIE MA WIĘC POTRZEBY DOKONYWANIA KOLEJNYCH ZAKUPÓW , ZATEM SPRZĘT BĘDĄCY JEGO WŁASNOŚCIĄ BĘDZIE NA POTRZEBY PROJEKTU WYKORZYSTYWANY A W RAMACH PONOSZONYCH KOSZTÓW JAKO KOSZTY KWALIFIKOWANE WYKAŻE KOSZTY AMORTYZACJI TEGO SPRZĘTU?

Wydatkami, które nie kwalifikują się do objęcia wsparciem są koszty aparatury i sprzętu w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie ma znaczenia forma finansowania kosztów (np. koszty zakup czy amortyzacji sprzętu nowego, koszty amortyzacji posiadanego sprzętu). Jakiekolwiek koszty związane z aparaturą i sprzętem w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stanowią wydatki niekwalifikowalne.

 

Co w sytuacji kiedy interesuje nas tylko Bon na Patent, czy musimy wypisywać wszystkie pola zawarte w zgłoszeniu, również te bezpośrednio dotyczące prac B+R (jest tu wiele informacji do uzupełnienia na temat planu realizacji, kalkulacji kosztów itp – co nie do końca dotyczy wniosku o patent)?

Wszystkie pola we wniosku należy wypełnić zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej KPAI instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (moduł 2).

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania.

# Definicje FB

Definicje w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

1. Badania podstawowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia czy wykorzystania badań podstawowych nie mogą być objęte przedmiotem dofinansowania w ramach FBiW.

2. Badania przemysłowe – zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3. Całkowite zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia oraz KPAI przekazał na rzecz Grantobiorcy płatność końcową.

4. Dofinansowanie – należy przez to rozumieć wsparcie (dotację; grant) udzielane Grantobiorcy ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FBiW na podstawie umowy o powierzenie grantu, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

5. Dokumentacja FBiW – należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji kształtującej prawa i obowiązki Grantobiorcy w ramach FBiW, obejmującej m.in. Regulamin wraz z załącznikami, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowę o powierzenie grantu wraz załącznikami, oświadczenia woli KPAI oraz Grantobiorcy złożone w związku z realizacją przedsięwzięcia, Wytyczne, a także powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego i unijnego.

6. Dyfuzja – oznaczasposób, w jaki innowacje podlegają rozpowszechnieniu, poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, od pierwszego wdrożenia do kontaktu z różnymi konsumentami, do obecności w różnych krajach, regionach, sektorach, rynkach i firmach[1].

7. Działalność innowacyjna – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1710 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

8. Efekt zachęty – zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 651/2014 – należy przez to rozumieć warunek niezbędny do spełnienia przez Grantobiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach schematu pomocy publicznej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). Uznaje się, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli Grantobiorca złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności.

9. Ekoinnowacja – należy przez to rozumieć innowację w dowolnej postaci, której wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych[2].

10. Formularz preselekcyjny – należy przez to rozumieć określony przez KPAI ustandaryzowany formularz składany przez Grantobiorcę ubiegającego się o wsparcie na realizację przedsięwzięcia w ramach FBiW. Formularz stanowi dokument niezbędny do sporządzenia w ramach pierwszego etapu oceny (preselekcji) przedsięwzięcia w ramach FBiW w ramach modułu 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

11. Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) – należy przez to rozumieć projekt pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowany w oparciu o art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przez KPAI w partnerstwie z TARR; projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów w formie następujących modułów:

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) Bon na patent.

12. Grantobiorca (Wnioskodawca) – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniającego warunki opisane w Regulaminie, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez KPAI w ramach FBiW, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

13. Innowacja procesowa – należy przez to rozumieć wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania[3]. Nie jest innowacją:

1) zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

14. Innowacja produktowa – należy przez to rozumieć wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych[4]. Nie jest innowacją:

1) zaprzestanie wykorzystywania procesu, metody marketingowej lub organizacyjnej bądź zaprzestanie oferowania produktu;

2) proste zastąpienie lub rozszerzenie;

3) zmiany wynikające wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji;

4) dostosowywanie do indywidualnych wymogów;

5) regularne zmiany sezonowe i inne zmiany cykliczne;

6) obrót nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami.

15. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3.

16. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działający poprzez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego[5].

17. Inteligentne specjalizacje (IS) – należy przez to rozumieć wyłonione według zasad określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dziedziny gospodarki i nauki najistotniejsze z punktu widzenia potencjału regionu oraz ukierunkowaniu na nie interwencji, mającej na celu radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki na bazie absorpcji wyników wysoko zaawansowanych badań[6].

18. Komercjalizacja wyników prac B+R – należy przez to rozumiećwdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy[7]. Obowiązek komercjalizacji dotyczy wyłącznie przedsięwzięć wspartych w ramach Modułu 1.

19. Komisja Konkursowa FBiW – należy przez to rozumieć zespół przeprowadzający ocenę wniosków w ramach organizowanego konkursu; powołana do przeprowadzenia procesu oceny przedsięwzięć (preselekcji, oceny formalnej i merytorycznej wniosków). Członkowie Komisji Konkursowej FBiW dokonują rzetelnej i bezstronnej oceny przedsięwzięć według określonych w Regulaminie kryteriów.

20. Koszt całkowity przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć całkowite wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji.

21. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) – należy przez to rozumieć operatora FBiW (Beneficjenta FBiW; Grantodawcę; Lidera projektu); Zadaniem KPAI jest przeprowadzenie wszelkich działań związanych z zarządzaniem FBiW, w tym w zakresie naboru, oceny, wdrażania, kontroli i monitoringu przedsięwzięć realizowanych w ramach FBiW.

22. Moduł wsparcia (Moduł) – należy przez to rozumieć jeden z dwóch elementów wsparcia w ramach FBiW, w ramach organizowanych przez KPAI konkursów, dla którego Grantobiorcy składają aplikacje o uzyskanie dofinansowania. Są nimi:

1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa;

2) bon na patent.

23. MŚP – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

24. Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa krajowego lub unijnego lub dokumentacji FBiW, wynikające z działania lub zaniechania Grantobiorcy, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia ogólnego.

25. Ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dokonywany przez Komisję Konkursową FBiW kompleksowy proces oceny wniosku w ramach preselekcji, oceny formalnej i merytorycznej według określonych kryteriów i procedury.

26. Partnerstwo – należy przez to rozumieć porozumienie zawarte na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KPAI) a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego spółką akcyjną (TARR), zgodne z ustawą wdrożeniową powołane do realizacji FBiW.

27. Płatność końcowa – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub ostatnią część wsparcia na realizację przedsięwzięcia, ujętą we wniosku o płatność, przekazaną na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia oraz spełnieniu warunków określonych w dokumentacji FBiW.

28. Płatność pośrednia – należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej część wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w miarę postępu realizacji przedsięwzięcia, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji FBiW.

29. Pomoc de minimis – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia 1407/2013 i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). Maksymalna wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (100 tys. euro dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów).

30. Pozytywna ocena przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć spełnienie przez przedsięwzięcie wszystkich kryteriów preselekcji (jeżeli dotyczy) i kryteriów obligatoryjnych (TAK/NIE) na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

31. Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

32. Prace rozwojowe (eksperymentalne prace rozwojowe) – zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) – należy przez to rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

33. Przedsięwzięcie – działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia współfinansowaniem w ramach FBiW w ramach RPO WK-P.

34. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W ramach modułu 1 wsparcie może uzyskać przedsiębiorca należący do sektora MŚP lub duży przedsiębiorca wyłącznie w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi. W ramach modułu 2 wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP.

35. Przedstawiciele KPAI – należy przez to rozumieć osoby, które są członkami Komisji Konkursowej FBiW i są powołane przez KPAI dla oceny przedsięwzięć. Osoby te zostają wskazane przez KPAI i nie muszą być pracownikami KPAI.

36. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – należy przez to rozumieć program przyjęty uchwałą nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

37. Regulamin – należy przez to rozumieć dokument pn. „Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń”, który określa zasady i tryby przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach FBiW.

38. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

39. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – zgodnie z komunikatem COM(2001) 366 Zielona Księga pt. „Promowanie europejskich ram dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”(Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility) – należy przez to rozumieć koncepcję, zgodnie z którą podmioty uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami na zasadzie dobrowolności. Założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

40. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR) – należy przez to rozumieć Partnera Projektu, realizującego zadania określone w zawartej umowie partnerstwa.

41. Trwałość przedsięwzięcia – zgodnie z art. 71Rozporządzenia ogólnego– należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Trwałość przedsięwzięcia zostaje naruszona jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter przedsięwzięcia, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

42. Umowa o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć umowę określającą role, prawa i obowiązki stron – Grantobiorcy oraz KPAI – w realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

43. Wkład własny – należy przez to rozumieć środki finansowe zabezpieczone przez Grantobiorcę
w wysokości niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania przedsięwzięcia i pełnej jego realizacji.

44. Wniosek o dofinansowanie (wniosek) – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej w ramach FBiW (wraz z załącznikami) sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania, w formie określonej przez KPAI, zawierający m.in. dane Grantobiorcy, opis przedsięwzięcia, wskaźniki i cele przedsięwzięcia, terminy, kwoty. Wniosek składany jest w okresie naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w terminach i w formie określonej w konkursie.

45. Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć, określony przez KPAI, standardowy formularz wniosku
o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, na podstawie którego Grantobiorca rozlicza poniesione wydatki.

46. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem – należy przez to rozumieć wydatki określone w Regulaminie, wskazane we wniosku, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji, spełniające pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach FBiW, w tym w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, a także odpowiednich wytycznych.

47. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały poniesione przez Grantobiorcę.

48. Zasada „dwóch par oczu” – należy przez to rozumieć sposób oceny przedsięwzięcia, polegający na ocenie danego elementu przedsięwzięcia przez co najmniej dwie osoby.

49. Zespół Ekspertów – należy przez to rozumieć powołany przez KPAI dla każdego z modułów zespół specjalistów, dokonujący oceny przedsięwzięć w ramach działań Komisji Konkursowej FBiW. W skład Zespołu Ekspertów wchodzi każdorazowo do trzech ekspertów z przygotowanej przez KPAI listy ekspertów zewnętrznych.

[1] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005

[2] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

[3] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[4] Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, 2005.

[5] Zgodnie z uchwałą Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienioną uchwałą Nr 50/1805/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 53/1958/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r., uchwałą Nr 4/50/2016 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 13/412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr 3/100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.

[6] Zgodnie z Załącznikiem do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

[7] Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2017 r.

# Wytyczne FB

Grantobiorcy realizujący przedsięwzięcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” są zobowiązani do przestrzegania następujących Wytycznych:

1. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 19 grudnia 2017 r.)

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020/

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Dostępne na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Grantobiorcy są zobowiązani do śledzenia zmian Wytycznych oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z ich aktualną wersją.

# Materiały graficzne

W załączniku umieszczamy podstawowy logotyp zgodny z wymogami unijnymi do stosowania przez Wnioskodawców w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń”

Jednocześnie odstępstwa od przygotowanego wzoru (np. dla mniejszych materiałów promocyjnych) wymagają zgody KPAI na ich zastosowanie.

Wnioskodawcy zobowiązani są do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji przedsięwzięcia przez Unię Europejską, zgodnie z właściwymi przepisami oraz Wytycznymi;

2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją przedsięwzięcia, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu przedsięwzięcia oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji przedsięwzięcia, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane jest przedsięwzięcie, zgodnie z właściwymi przepisami oraz Wytycznymi.

Podstawowe zasady w zakresie informacji i promocji do stosowania przez Wnioskodawców znajdują się tutaj:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady

Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów przedsięwzięcia) oraz osoby i podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

a) oznaczać znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące przedsięwzięcia (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
wszystkie dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;
b) umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji przedsięwzięcia;

c) umieścić opis przedsięwzięcia na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);

d) przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w przedsięwzięciu informację, że przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach przedsięwzięcia.

Dołączone pliki:
logotypy.jpg
logotypy.pdf

Newsletter ?
Skip to content