Informujemy, że aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność. Wnioski muszą spełniać warunek umowny, tj. muszą być prawidłowe, kompletne i spełniające wymogi formalne a także merytoryczne. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. informuje, że zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu „Przekazanie płatności (dofinansowania) przez KPAI następuje w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło spełnienia warunków określonych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 niniejszej Umowy”. „8. Warunkiem przekazania Grantobiorcy dofinansowania jest:

1) złożenie przez Grantobiorcę do KPAI prawidłowego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność (…).”

Informujemy także, że wszelkie ewentualne uzupełnienia do wniosku o płatność są weryfikowane zgodnie z kolejnością wpływu do Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. W przypadku braku uzupełnienia i poprawienia w sposób prawidłowy wniosku o płatność Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji wniosków o płatność grantobiorców z późniejszych etapów projektu. Powyższe wynika z zasad dysponowania środkami europejskimi, w tym zasady równości wszystkich podmiotów (grantobiorców) biorących udział w konkursie realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji sp. z o.o.; a także zagrożeniem realizacji całości projektu. Ponowny brak poprawności w uzupełnieniach wniosku o płatność może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Newsletter ?
Skip to content