Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70 680 960,00 zł.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub
    • duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014).

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo ocenie podlegać będzie, czy zapewni ono dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adres głównego miejsca prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

W ramach projektu wsparcia nie uzyskają przedsiębiorstwa odpryskowe[1] – nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odpryskowe jest partnerem w ramach projektu.

[1] Spółki:
• spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez uczelnię lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk posiadającą siedzibę/oddział/filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
• spin out – spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią lub instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą/oddziałem/filią w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,
    2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=227

 

Newsletter ?
Skip to content