Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej zwana KPAI) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego mającego siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027),
   – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych),
  2. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242 (w odniesieniu do zbioru – Baza ekspertów KPAI).
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: [email protected].
 3. Administrator – Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Jest nią Agnieszka Dankowska, z którą może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem tel. 690 960 121 lub osobiście na terenie siedziby Administratora.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie analizy popytu na projekty grantowe realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 6. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w procesach monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, archiwalnych oraz statystycznych, a także w ramach toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku wniesienia na podstawie art. 61 ustawy wdrożeniowej skargi do sądu administracyjnego.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi informatyczne, doradcze, kurierskie, pocztowe, bankowe tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania, a także następujące podmioty:
  – Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014–2020,
  – powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych,
  – Partner projektu oraz podmioty, które na zlecenie wnioskodawcy uczestniczą w naborze, ocenie wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej.
  – podmioty realizujące badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014– 2020, KPAI,
  – specjalistyczne firmy, realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014– 2020, KPAI.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 oraz Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027), (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: [email protected].
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową umieszczenia w Bazie ekspertów KPAI.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Newsletter ?
Skip to content