Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej zwana KPAI) informuje, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242.
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: biuro@kpai.pl.
  3. Do zakresu działania Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jest wykonywanie zadań wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest załatwienie Pani/Pana sprawy oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi informatyczne, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres biuro@kpai.pl.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie załatwiania Pani/Pana sprawy i po  jej załatwieniu nie dłużej niż 1 rok, a jeśli wydłużenie tego okresu będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i uprawnień administratora w tym zakresie.
Newsletter ?
Skip to content