KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
KOMPUTERY PRZENOŚNE

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z zasadą rozeznania rynku na:
„komputery przenośne” w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust 8 tejże Ustawy. W odniesieniu do niniejszej procedury zastosowanie maja:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
2. Regulamin udzielania zamówień, dla których nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy PZP, Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są „komputery przenośne” dla Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. Zakres i sposób wykonania zamówienia a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
siedziba spółki, w okresie 1 miesiąca od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

III. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• Posiadania doświadczenia w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie
Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia i jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
V. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem formalnym, merytorycznym i cenowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga 100 punktów
Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto wyrażona wartością bezwzględną. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
P= On/Ob*100
P – punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów .
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej najwyższej ilości punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim w formie pisemnej do dnia 31 lipca 2018 r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego
lub
drogą korespondencyjną w zamkniętej kopercie na adres:
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
z dopiskiem „komputery przenośne ”
Nie otwierać przed 31 lipca 2018r. przed godziną 14:00 .
Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osobę upoważnioną wraz z notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

VII. PYTANIA, WYJAŚNIENIE I UZUPEŁNIENIE OFERT
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego lub załączników. Pytania Wykonawców powinny być przesłane drogą elektroniczne na adres:
[email protected]
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia.
3. W przypadku gdy Oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Oferentowi odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieuwzględnieniem oferty w części dotkniętej wadą lub też odrzuceniem oferty jeżeli taki skutek powoduje wada oferty. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Oferenta do uzupełnienia braków dokumentów, oświadczeń jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.

VIII. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu.
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także oferty których braki zostały usunięte w trybie określonym w rozdziale VIII.
3. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej.
5. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

Załączniki:

zal 1 formularz ofertowy
Zał.2 OPZ laptopy
zal 3 umowa
zał 4 oświadczenie laptop
zapytanie ofertowe laptopy

 

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  „Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP“ Małgorzata Szczepanik-Grzywocz”

Newsletter ?
Skip to content