KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Materiały Promocyjne 2018

 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ilościach i formatach określonych poniżej:

 1. Kubki  – ilość 100 szt.
 2. Cukierki – ilość 10 kg.
 3. Koszulki męskie– ilość 200 szt.
 4. Koszulki damskie – ilość 200 szt.
 5. Czapki z daszkiem – ilość 200 szt.
 6. Długopisy touchpen – ilość 100 szt.
 7. Długopisy metalowe- ilość 200 szt.
 8. Latarki „czołówki” – ilość 100 szt.
 9. Opaski odblaskowe – ilość 300 szt.
 10. Notesy – ilość 200 szt.

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2)

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełnione oraz podpisane przez osobę upoważnioną (oryginał lub skan w zależności od formy dostarczenia) formularz ofertowy (Załącznik nr 1), specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami, oświadczenie (Załączniki nr 4), zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 3) oraz opis sposobu realizacji zamówienia.

Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu, delegacji, art. biurowych, usług pocztowych i telefonicznych, a także wszelkie rabaty oraz upusty.

Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi
i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym
z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego.

 

II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.

IV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie

Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia i jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem formalnym, merytorycznym i cenowym.

Dla ofert spełniających wymagania zastosowany zostanie algorytm (dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia):

Cena – waga 100 punktów

Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto wyrażona wartością bezwzględną. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:

P= On/Ob*100

P – punkty;

On – oferta najkorzystniejsza;

Ob – oferta badana;

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów .

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej najwyższej ilości punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.

 

VII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki oferowanego towaru w ramach zaoferowanej ceny.

IX. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa według załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.

X. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 03 października 2018 r. (decyduje data):

 1. Drogą korespondencyjną na adres:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń

z dopiskiem „OFERTA – MATERIAŁY PROMOCYJNE 2018″

lub

 1. Drogą elektroniczną na adres:

[email protected]

w tytule maila należy wpisać „OFERTA – MATERIAŁY PROMOCYJNE 2018″ (zeskanowana oferta)

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres: [email protected]

XI. Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawcy

 1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcę, polegającą na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji.
 5. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie – ochrona danych osobowych

 

 

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Postępowanie unieważniono

Newsletter ?
Skip to content