OTWARTY I STAŁY NABÓR EKSPERTÓW

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW o bogatym dorobku naukowym i praktycznym do podjęcia trwałej współpracy w ramach realizowanych przez spółkę działań oraz projektów.

 

POSZUKUJEMY:

Specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym:
– Branżowych, gospodarczych, projektowych, społecznych, prawnych itd.
– Ekspertów w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych
– Profesjonalistów w zakresie realizacji projektów i inwestycji związanych z innowacjami

 

WSPÓŁPRACA:

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:
– przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów
– przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
– przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY ZOSTANĄ USTALONE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI NA ETAPIE ZAWIERANIA UMOWY. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ JEDYNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

 

WYMAGANIA:

I. Wymagana wiedza w zakresie procesów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz wiedza i doświadczenie w zakresie co najmniej jednej specjalizacji:
– zdrowa i bezpieczna żywność,
– zdrowie i turystyka zdrowotna,
– zaawansowane materiały i narzędzia,
– transport i mobilność,
– dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne,
– usługi ICT,
– ekoinnowacje,
– automatyka przemysłowa
– inne

 

II. Wymagana wiedza i doświadczenie w następującym zakresie (należy spełnić co najmniej jedno z podanych kryteriów):
1. Prowadzenie, projektowanie, zarządzanie i ewaluacja prac badawczo-rozwojowych oraz działalności innowacyjnej, w tym w zakresie wdrożeń i komercjalizacji.
2. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym ocena poziomu gotowości technologicznej, planu badawczego, potencjału rynkowego przedsięwzięcia, skali i zasięgu innowacji, barier formalnych, itp.
3. Przeprowadzanie zewnętrznych analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
4. Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi i prawnymi (patenty, licencje, know-how).
5. Wiedza i doświadczenie w zakresie kwalifikowalności wydatków, trwałości inwestycji, realizacji, wdrażania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących inwestycji w badania i rozwój.

Załączone pliki:

formularz_ekspert
ogloszenie_ekspert

ZGŁOSZENIA:

Celem zgłoszenia należy przesłać:
1. CV wraz z opisem wiedzy i doświadczenia w wymaganym zakresie
2. Wypełniony i podpisany formularz (w formie skanu) znajdujący się w załączniku do ogłoszenia.

Kompletne zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy:

[email protected]

z dopiskiem: WSPÓŁPRACA: EKSPERT

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej zwana KPAI) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  – Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego mającego siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
  – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych),
  – Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242 (w odniesieniu do zbioru – Baza ekspertów KPAI).W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną umieszczoną na portalu internetowym:
  http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/Zmiany_w_zwi%C4%85zku_z_RODO
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: [email protected].
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest nabór kandydatów na ekspertów, prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, realizacji zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania oraz realizacją praw i obowiązków KPAI wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta lub eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, wnioskach o aktualizację danych osobowych, etc.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 5. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w procesach monitoringu, analiz, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, archiwalnych oraz statystycznych, a także w ramach toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego w wyniku wniesienia na podstawie art. 61 ustawy wdrożeniowej skargi do sądu administracyjnego.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi informatyczne, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania, a także następujące podmioty:
  – Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014–2020,
  – powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych / sądowych,
  – Partner projektu oraz podmioty, które na zlecenie wnioskodawcy uczestniczą w naborze, ocenie wniosku o dofinansowanie, procedurze odwoławczej.
  – podmioty realizujące badania ewaluacyjne, analizy, tłumaczenia, ekspertyzy na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014– 2020, KPAI,
  – specjalistyczne firmy, realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014– 2020, KPAI.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres [email protected].
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową umieszczenia w Bazie ekspertów KPAI.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Newsletter ?
Skip to content