Ogłaszamy nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach FBiW – moduł 1

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększoną zachorowalnością pracowników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. na COVID-19, Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencja Innowacji sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach IV naboru Fundusz Badań i Wdrożeń do dnia 29 stycznia 2021 r. włącznie, tj. o 9 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że pisma z uwagami do wniosków o dofinansowanie będą wysyłane na bieżąco, a Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia uzupełnień w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma w wersji elektronicznej.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Złożono 54 wnioski o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę panującą w kraju sytuację związaną z pandemią Covid-19, dziękujemy za Państwa zainteresowanie konkursem i udział w nim. Rozpoczęta została ocena formalna wniosków o dofinansowanie. Jej wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej KPAI w II połowie stycznia 2021 r.

Komunikat

Nabór wniosków odbywa się zgodnie z art 42 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. Ustawa wdrożeniowa). Zgodnie z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu nabór wniosków prowadzony jest do dnia 03.01.2021 r.
Wnioski, które wpłyną po terminie zakończenia naboru, nie będą rozpatrywane.

Komunikat

Szanowni Państwo,

przesyłanie skanów z pieczęcią „za zgodność z oryginałem” należy przesyłać w terminie składania wniosków, tj. 19.12.2020-03.01.2021.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie w generatorze, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wydrukować, podpisać, opieczętować, poświadczyć wszystkie strony za zgodność z oryginałem,  a następnie zeskanować i wysłać elektronicznie na odpowiedni adres e-mail:

Fundusz Badań i Wdrożeń – [email protected]

Komunikat:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, tzw. Omnibus Regulation, w art. 272 pkt. 2 wprowadza zmiany w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z którymi kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw w projektach inicjowanych i realizowanych przez beneficjenta, którym jest podmiot udzielający pomocy, musi być niższa niż 200 000 euro.

W związku z tym limit 200 000,00 euro dla planowanego przedsięwzięcia w ogłoszonych aktualnie naborach należy pomniejszyć o wartość wsparcia pozyskanego w ramach już realizowanego danego projektu tj. „Fundusz Badań i Wdrożeń” .

Newsletter ?
Skip to content