Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie
grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi
priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2
promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Newsletter ?
Skip to content