Aktualne zamówienia

Brak aktualnych zamówień.

Zapytanie ofertowe – Materiały biurowe

zal.-1-formularz-ofertowy-materialy-biurowe-2022Pobierz zal.-2_specyfikacja-technicznaPobierz zal.-3-wzor-umowy-materialy-biurowe-2022Pobierz zapytanie-ofertowe_materialy-biurowe-2022Pobierz Postępowania zostały unieważnione.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej zwana KPAI) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: [email protected].
 3. Do zakresu działania Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jest wykonywanie zadań wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu:
  – świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
  – ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu przez administratora, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  – realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia w ramach podpisanej odpowiedniej umowy o realizację danego projektu przez administratora, banki, podmioty audytowe i konsultingowe, podmioty świadczące usługi IT, pocztowe, kurierskie, a także inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  – realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego udzielonego administratorowi w oparciu o podpisaną umowę o realizację odpowiedniego projektu przez administratora,
  – dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz umowy o udzielenie wsparcia,
  – wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  – statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres [email protected].
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

Archiwalne zamówienia

Zapytanie ofertowe – Kalendarze 2021

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Studio Reklamy i Poligrafii Forest sp. z o.o. KOMUNIKAT Uprzejmie informujemy, iż termin składania ofert w ramach zapytania ofertowego „KALENDARZE 2021” zostaje przedłużony do dnia 31.12.2020 r. Zapytanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE – OBSŁUGA PRAWNA 2020

Zapytanie-ofertowePobierz Załącznik 1 - Formularz ofertowyPobierz Załącznik 2 - Szczegółowy opis zamówieniaPobierz Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy spółka komandytowa.

Pieczątki 2020

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 06.02.2020 R.Pobierz ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY Z DNIA 06.02.2020 R.Pobierz ZAŁ. NR 2 - WZÓR UMOWY (Z DNIA 06.02.2020 R.)Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE 31.12.2020Pobierz

Newsletter ?
Skip to content