#Ogłoszenie o konkursie

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Aplikacja do wypełniania wniosków o dofinansowanie zostanie udostępniona przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie

04.09.2017 pod adresem: www.wnioski.kpai.pl udostępniono elektroniczną aplikację do wypełniania wniosków o dofinansowanie

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY (FBiW-VB)

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

CELE

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;

2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;

4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;

5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;

6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;

7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;

8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

 

 

PRZEDMIOT WSPARCIA

Wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez MŚP[1] prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych[2].

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca tylko jednego przedsięwzięcia. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, rozpatrywaniu podlegał będzie jedynie pierwszy wniosek złożony w terminie naboru (decyduje data dostarczenia).

WNIOSKODAWCY

W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie wewnętrznym KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

ALOKACJA

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia w ramach FBiW-VB wynosi 16 000 000,00 PLN.

Przewiduje się, zachowanie wyodrębnionej z alokacji kwoty w wysokości 800 000,00 PLN jako rezerwy na procedurę odwoławczą.

 

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna intensywność pomocy wynosi[3] nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW – VB.

Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN

 

CHARAKTER KONKURSU

Nabór ma charakter zamknięty.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

 

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.

Za prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć w podanym powyżej terminie za pomocą ogólnodostępnego elektronicznego systemu składania wniosków, natomiast wersje papierową (tożsamą z wysłaną wersją elektroniczną) wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia wersji elektronicznej wniosku. Wniosek złożony tylko w jednej wersji (tylko elektroniczna lub tylko papierowa) pozostanie bez rozpatrzenia.

Dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie i załączniki) należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:

a)    biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;

b)   biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;

c)    biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;

d)   biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz;

Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej w jednym ze wskazanych powyżej miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, we wskazanym okresie naboru wniosków.

Wniosek w wersji papierowej można składać osobiście lub przez osoby trzecie. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuję się datę jego wpływu do wskazanych powyżej miejsc, a nie datę jego nadania. 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:

1) Ze strony KPAI:

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028, email: [email protected];

Agnieszka Ludwiczak, tel. 690 960 494, email: [email protected];

2) Ze strony PPiK:

Lech Światły, tel. 661 528 009, email: [email protected]l;

Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626, email: [email protected];

3) Ze strony IPH:

Marta Wiśniewska, tel. 885 230 843, e-mail: [email protected]l;

4) Ze strony PTE:

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62, email: [email protected]l.

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: [email protected].


[1] Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014.

[2] Zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.). Prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

[3] Szczegółowe zasady dotyczące intensywności pomocy w ramach FBiW-VB reguluje: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Załączone pliki:
ogłoszenie_o_konkursie_[zip]_KOMPLET_VB
ogłoszenie_o_konkursie_VB
regulamin_VB
zal_1_kryteria_formalne_VB
zal_2_kryteria_merytoryczne_VB
zal_3_wydatki_kwalifikowalne_VB
zal_4_procedura_oceny_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_formularz_pomoc_publiczna_VB
zal_5_formularz_WND_instrukcja_VB
zal_5_formularz_WND_oświadczenie_de_minimis_VB
zal_5_formularz_WND_VB
zal_5_formularz_WND_wskaźniki_VB
zal_6_wzór_umowy_grantowej_VB
zal_7_Oświadczenie o statusie MŚP

Newsletter ?
Skip to content