KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRASA – PAŹDZIERNIK 2018

 

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie oraz publikacja artykułu prasowego w formie wkładki do gazety w ramach działań promocyjnych.

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2)

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) oraz opis sposobu realizacji zamówienia, wraz z propozycją dodatkowych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w artykule lub promujące wkładkę, np. zasięg i nakład dziennika (liczby oddające średni tygodniowy zasięg i nakład), docelowa grupa odbiorców dziennika, proponowane terminy publikacji itd.

Publikacja artykuły planowana w terminach: 18.10.2018 lub 19.10.2018.

Zgłoszenia należy składać do dnia 01 października 2018 r. (decyduje data wpływu):

1. Drogą korespondencyjną na adres:

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

Szosa Chełmińska 30

87-100 Toruń

z dopiskiem „PRASA – PAŹDZIERNIK 2018″

lub

2. Drogą elektroniczną:

[email protected]

w tytule maila należy wpisać „PRASA – PAŹDZIERNIK 2018”

(zeskanowana oferta)

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres: [email protected]

Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawcy

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcę, polegającą na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji.

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

zapytanie ofertowe

 

Informujemy, że wybrano publikację w dniu 19.10.2018 r. w Gazecie Wyborczej, Gazecie Pomorskiej oraz Nowościach wraz z Expressem Bydgoskim.

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Newsletter ?
Skip to content