Podstawowym założeniem tego programu jest udzielenie przedsiębiorcom – grantobiorcom wsparcia finansowego, na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników, którzy będą mogli odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:
1) podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy,
2) zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy.
Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiebiorca delegujący stażystę.
O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:
1) przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;

2) współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. W programie przewiduje się udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.
Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków aplikacyjnych. Pełna informacja znajduje się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.nauka.gov.pl/nauka/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyższego-w-sprawie-konkursu-w-ramach-programu-pod-nazwa-top100-innowatorzy-gospodarki.html oraz w BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/top100-innowatorzy-gospodarki/
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem e-mail: [email protected]

Warszawa, 19 czerwca 2018r.

Newsletter ?
Skip to content