Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do przyznania wsparcia

w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności

gospodarki regionu,  Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów

badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Newsletter ?
Skip to content