Etapy budowy

Realizacja procesu tworzenia strategii na rzecz rozwoju innowacyjności oraz procesu odkrywania inteligentnych specjalizacji regionu może opierać się na poniższym modelu.

MODEL 1:

 • DIAGNOZA SYTUACJI W REGIONIE
 • KONSULTACJE EKSPERCKIE
 • DEFINICJA/ PRZEGLĄD KRYTERIÓW WYBORÓW OBSZARÓW IS
 • ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT)
 • WSTĘPNA IDENTYFIKACJA/ PRZEGLĄD OBSZARÓW IS
 • KONSULTACJE EKSPERCKIE
 • SZEROKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE
 • WYBÓR OBSZARÓW IS
 • DECYZJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

Na bazie doświadczeń związanych z opracowywaniem i wdrażaniem działań proinnowacyjnych w regionie, w ramach prac nad RIS3 rekomendowane jest zastosowanie modelu 1, ze względu na możliwość wdrożenia procesu przedsiębiorczego odkrywania i zaangażowania szerokiego grona interesariuszy w realizacje zadań związanych ze strategią, a także spełnienie wymienionych wcześniej unijnych wytycznych.

Szczegółowa analiza wybranego modelu wyłaniania potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego:

Etap 1 – DIAGNOZA SYTUACJI W REGIONIE I WĄSKIE KONSULTACJE EKSPERCKIE

Etap 2 – ANALIZA STRATEGICZNA (SWOT)

Etap 3 – WSTĘPNA IDENTYFIKACJA/ PRZEGLĄD OBSZARÓW INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Etap 4 – KONSULTACJE EKSPERCKIE

Etap 5 – SZEROKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Etap 6 – WYBÓR OBSZARÓW IS I DECYZJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Formuła warsztatów

Ze studia w Toruniu, odbywać się będzie transmisja on-line warsztatów. W studio planowany jest udział Prezesa KPAI-Macieja Krużewskiego, Eksperta zewnętrznego ds. innowacji przedsiębiorstw – Marka Dondelewskiego oraz jednego z ekspertów dla wybranej specjalizacji. Natomiast uczestnicy on-line będą podzieleni na dwie grupy: eksperci (możliwość aktywnego uczestnictwa oraz zabierania głosu) oraz publiczność (możliwość przysłuchiwania się oraz  dodawania komentarzy i pytań w formie tekstowej).

Ramy czasowe Warsztatów IS.

MATRYCA WARSZTATÓW PPO

MATRYCA WARSZTATÓW IS REGIONALNA STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI 2021+

MATRYCA WARSZTATÓW – Superspecjalizacja wyzwania nowej rzeczywistości (wyzwanie SARS -COV 2)

Nagrania z warsztatów

Wszelkie uwagi i sugestie związane z warsztatami prosimy o przesłanie na maila [email protected]

Aktualnie Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi prace nad opracowaniem Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. Czym są inteligentne specjalizacje i dlaczego są one istotne dla rozwoju województwa?
Inteligentne specjalizacje to te dziedziny gospodarki i nauki, które są najistotniejsze z punktu widzenia potencjału rozwojowego regionu i zostały wybrane w celu ukierunkowania na nie pewnych działań mających za zadanie radykalny rozwój województwa poprzez wzrost innowacyjności gospodarki. Kluczowym aspektem inteligentnej specjalizacji jest fakt, że łączy ona istniejący, silny potencjał gospodarczy z zawansowanymi badaniami prowadzonymi na poziomie europejskim i światowym. Badania te muszą oczywiście mieć na celu wypracowywanie unikalnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, umożliwiając im tym samym rozwój innowacyjności.
Inteligentne specjalizacje są istotne dla naszego województwa, ponieważ określają te obszary, w ramach których możemy budować naszą konkurencyjność na tle innych województw, w skali kraju czy innych regionów europejskich. Są to obszary z największym potencjałem na rozwój i osiągnięcie sukcesu.
Koncepcja inteligentnej specjalizacji oparta jest na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych możliwe jest uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Przy tego rodzaju specjalizacji region może odnieść korzyści wynikające z efektu skali, efektu rozszerzenia oferty rynkowej, a także efektów pośrednich związanych z tworzeniem i wykorzystaniem wiedzy, co ma duże znaczenie dla produktywności.
Co więcej, należy mieć też na uwadze, że są one również kluczowym elementem warunkującym możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców chcących ubiegać się o środki unijne na rozwój przedsiębiorstw, prace badawczo-rozwojowe i innowacje.

A sam dokument – Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ dlaczego jest tak ważny dla naszego województwa?
Opracowywana strategia ma znaczenie strategiczne dla województwa, ponieważ jest to dokument wdrożeniowy umożliwiający ubieganie się o środki unijne. Strategia stanowi ważny dokument typu ex-ante, na podstawie którego Komisja Europejska dokona weryfikacji czy spełnione zostały określone uwarunkowania wstępne, a tym samym istnieją warunki do przyjęcia całego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Na poziomie regionalnym są dwa dokumenty, które spełniają tzn. warunkowość ex-ante: dokument dotyczący regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz dokument dotyczący spójności transportowej. W przyszłej perspektywie finansowej nie będzie można wydatkować środków z RPO, tzn. nie będzie można uzyskiwać dofinansowania czy refundacji na realizację projektów, jeśli województwo nie będzie posiadało tych dwóch dokumentów zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Na jakim etapie są aktualnie prace związane z tworzeniem strategii RIS3 2021+?
Wypracowywanie strategii jest procesem bardzo złożonym. Prace nad dokumentem trwają od początku roku. Na dzień dzisiejszy zakończony został etap związany z tworzeniem podstaw teoretycznych dokumentu, została przygotowana diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a także wstępna analiza strategiczna SWOT. Od połowy września trwają intensywne konsultacje w ramach wąskiej grupy ekspertów. Aktualnie rozpoczynamy najistotniejszy, a zarazem najciekawszy etap, w ramach którego organizowane będą szerokie warsztaty z interesariuszami – przedstawicielami przedsiębiorców, sektora naukowo-badawczego, administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu, mające na celu wyłonienie inteligentnych specjalizacji. Złożoność całego procesu wymaga zaangażowania kluczowych środowisk naszego województwa, jak również sektora pozarządowego i wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem gospodarczym regionu.

Kiedy będą odbywać się warsztaty i kto może wziąć w nich udział?
Aby strategia była dobrze przygotowana niezbędne jest zaangażowanie i aktywny udział różnych grup interesariuszy – przedstawicieli sektora biznesowego, instytucji otoczenia biznesu, nauki, władz publicznych oraz mieszkańców. W związku z powyższym w dniach od 30.11.2020 do 04.12.2020 planujemy zorganizować warsztaty eksperckie. Każdego dnia odbywać się będą spotkania dotyczące analizy określonych obszarów gospodarczych zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami naszego regionu:

 • zdrowa i bezpieczna żywność
 • zdrowie i turystyka zdrowotna
 • zaawansowane narzędzia i materiały
 • transport i mobilność
 • dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

Dodatkowo zostanie zorganizowany odrębny warsztat poświęcony procesowi przedsiębiorczego odkrywania oraz warsztat szczególny, który docelowo nazwany zostanie „superspecjalizacją” i podejmować będzie zagadnienia dotyczące wyzwań nowej rzeczywistości, w tym zagrożeń związanych z COVID-19.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące warsztatów zostaną podane do wiadomości publicznej w najbliższych dniach za pośrednictwem m.in. lokalnych mediów oraz strony internetowej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.
Tematyka warsztatów będzie zgodna z aktualnymi Inteligentnymi Specjalizacjami wyłonionymi w procesie tworzenia strategii na lata 2014-2020, ponieważ naszą hipotezą roboczą jest założenie, że zachowają one swoją aktualność w przyszłym okresie programowania. Jest to oczywiście założenie wstępne, które będziemy chcieli zweryfikować podczas spotkań warsztatowych. Dlatego tak ważne są właśnie te warsztaty, ponieważ tylko aktywne włączenie różnych grup społecznych z naszego województwa pozwoli na stworzenie dobrej jakości strategii, która będzie odpowiadała na realne potrzeby regionu i będzie miała wpływ nie tylko na sytuację gospodarczą ale również społeczną Kujaw i Pomorza. Serdecznie zapraszamy i liczymy na aktywny udział mieszkańców naszego województwa.

Newsletter ?
Skip to content