Szanowni Państwo,

zapraszamy Grantobiorców Funduszu Badań i Wdrożeń na warsztaty informacyjne z zakresu realizacji projektów w ramach obu modułów tego projektu grantowego. Osoby zainteresowane udziałem we wskazanych poniżej warsztatach, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 r.

Pierwsze warsztaty pt. „Umowa o powierzenie grantu i obowiązki z niej wynikające” odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. Kolejne terminy będziemy ustalać z Grantobiorcami, od których otrzymamy zgłoszenia.

Zachęcamy Państwa do zadawania szczegółowych pytań dot. realizacji projektu, które budzą szczególne wątpliwości Grantobiorców, za pomocą poniższego formularza.
Państwa pytania, wątpliwości i zgłaszane problemy przyczynią się do opracowania jeszcze lepszego programu warsztatów, który w możliwie największym stopniu będzie odpowiadał na Państwa potrzeby.

Z poważaniem,
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o.

Klauzula informacyjna RODO:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej KPAI lub Administrator) informuje, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

– Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego mającego siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),

– minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych),

– Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30, 87–100 Toruń, KRS 0000491815, NIP 9562304164, REGON 341468242 (w odniesieniu do zbioru – warsztaty informacyjne FBiW).

W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną umieszczoną na portalu internetowym:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/Zmiany_w_zwi%C4%85zku_z_RODO

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 56 661 17 11 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: [email protected].

3. Do zakresu działania Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jest wykonywanie zadań wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu organizacji warsztatów, archiwizacji dokumentacji oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do prawidłowego załatwienia Pani/Pan sprawy, np. usługi informatyczne, doradcze, kurierskie, pocztowe, tj. podmioty, z którymi KPAI posiada umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres KPAI podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres [email protected].

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane przekazane drogą elektroniczną będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie załatwiania Pani/Pana sprawy i po jej załatwieniu nie dłużej niż do dnia trwania umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskiem pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a jeśli wydłużenie tego okresu będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – przez okres niezbędny do realizacji obowiązków i uprawnień administratora w tym zakresie.

10. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że KPAI może utrwalać przebieg Warsztatów – w celu informacyjnym – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. KPAI może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

Newsletter ?
Skip to content