Szanowni Grantobiorcy,

Przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”: „KPAI może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jedynie na szczególnie uzasadniony wniosek Grantobiorcy, złożony zgodnie z § 14 ust. 2 niniejszej Umowy […]”

Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania postanowień § 17 ust. 6 „Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW” do stanu faktycznego, a także wychodząc naprzeciw uzasadnionym potrzebom i oczekiwaniom Grantobiorców, których wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć zostały zatwierdzone w ramach drugiego naboru projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”, informujemy, iż KPAI wyraża zgodę Grantobiorcom na zmianę terminu zakończenia realizacji, z zastrzeżeniem że okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Grantobiorca, który chce skorzystać z powyższej możliwości, zobowiązany jest do dostarczenia do KPAI informacji o zmianie terminu zakończenia realizacji, który uwzględniony zostanie w aneksie do umowy. Jest to niezbędne do zachowania 14 – dniowego terminu na złożenie wniosku o płatność liczonego od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Należy przy tym pamiętać, że nowa data zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi być spójna z datą rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z §1 ust. 39 „Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW” pod pojęciem „rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia” należy rozumieć datę podjęcia przez Grantobiorcę pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania w ramach przedsięwzięcia, tj. zawarcie umowy z wykonawcą lub poniesienie wydatku, z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków i efektu zachęty. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Natomiast zgodnie z §1 ust. 42 „Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW” pod pojęciem „zakończenie realizacji przedsięwzięcia” należy rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie dwa warunki, tj.: zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania zostały faktycznie wykonane oraz wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały poniesione przez Grantobiorcę.

Stosowne oświadczenie, zgodne z powyższymi wskazaniami, należy dostarczyć do siedziby KPAI na piśmie. W treści musi znajdować się dotychczasowa data zakończenia realizacji projektu wynikająca z umowy o powierzenie grantu oraz zmieniona data zakończenia (zgodnie z zastrzeżeniem, że okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu).

Niezłożenie przez Grantobiorcę oświadczenia do siedziby KPAI jest równoznaczne z nieskorzystaniem z możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Przykład 1: Jeżeli dzień podpisania umowy o powierzenie grantu przypadał 23 maja 2019 r. i był tożsamy z datą rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, wówczas KPAI nie może zmienić terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na dzień późniejszy niż 22 lutego 2020 r.

Przykład 2: Jeśli dzień rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przypadał na 1 maja 2019 r. i nie był tożsamy z dniem podpisania umowy o powierzenie grantu, wówczas KPAI nie może zmienić terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia na dzień późniejszy niż 31 stycznia 2020 r.

Newsletter ?
Skip to content