Fundusz Badań i Wdrożeń – Moduł I

Materiały graficzne

W załączniku umieszczamy podstawowy logotyp zgodny z wymogami unijnymi do stosowania przez Wnioskodawców w ramach “Funduszu Badań i Wdrożeń”

Jednocześnie odstępstwa od przygotowanego wzoru (np. dla mniejszych materiałów promocyjnych) wymagają zgody KPAI na ich zastosowanie.

Wnioskodawcy zobowiązani są do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji przedsięwzięcia przez Unię Europejską, zgodnie z właściwymi przepisami oraz Wytycznymi;

2) zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją przedsięwzięcia, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu przedsięwzięcia oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji przedsięwzięcia, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane jest przedsięwzięcie, zgodnie z właściwymi przepisami oraz Wytycznymi.

Podstawowe zasady w zakresie informacji i promocji do stosowania przez Wnioskodawców znajdują się tutaj:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady

Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów przedsięwzięcia) oraz osoby i podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu o uzyskanym dofinansowaniu musisz:

a) oznaczać znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące przedsięwzięcia (jeśli takie działania będziesz prowadzić), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
wszystkie dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń
i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;
b) umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji przedsięwzięcia;

c) umieścić opis przedsięwzięcia na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową);

d) przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w przedsięwzięciu informację, że przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo możesz przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

Musisz też dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach przedsięwzięcia.

Dołączone pliki:
logotypy.jpg
logotypy.pdf

Newsletter ?
Skip to content