Lista wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej
w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” (Moduł 1: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa) realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Newsletter ?
Skip to content